Projekt 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand

Wsparcie działań eksportowych firmy dobrymechanik.pl Sp. z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa IT.
Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO TO BRAND - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

Cel projektu
Celem projektu jest rozwój działań eksportowych firmy dobrymechanik.pl Sp. z o.o. w okresie od 01.04.2017 do 31.12.2018. Działania te umożliwią rozpoczęcie i rozwój sprzedaży usług firmy oraz promocję marki DobryMechanik.pl, jako firmy oferującej platformę internetową przeznaczoną dla warsztatów samochodowych i ich klientów.

Wartość projektu: 765 700.00 PLN
Wartość dofinansowania: 650 845.00 PLN


Zapytania ofertowe

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi szkoleniowej i usługi doradczej

DobryMechanik.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę szkoleniową i usługę doradczą dotyczące umiędzynarodowienia spółki na następujących perspektywicznych rynkach: USA, Brazylii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wskazanych w Branżowym Programie Promocji, w tym obsługi potencjalnych klientów podczas imprez targowo-wystawienniczych w ramach projektu POIR.03.03.03-30- 0088/17 pn. Wsparcie działań eksportowych firmy DOBRYMECHANIK.PL Sp. Z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa IT w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Niniejsze postępowanie jest prowadzone pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach Projektu. Termin składania ofert upływa dnia 21 sierpnia 2017 roku o godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Wnioskodawcy (ul. Św. Marcin 11/8 61-803 Poznań; czynne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 lub na adres email Zamawiającego: [email protected] (wymagane jest przesłanie oferty w wersji papierowej). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Zaproszenie do złożenia ofert na produkcję i dystrybucję filmów produktowych spółki

DobryMechanik.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-803) przy ul. Św. Marcina 11/8, NIP 9721210206, REGON 301363304 (zwany dalej “Zamawiającym”), zaprasza do złożenia oferty cenowej na produkcję i emisję spotów i filmów informacyjno-promocyjnych działalności spółki podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w USA, Brazylii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ramach projektu POIR.03.03.03-30-0088/17 pn. Wsparcie działań eksportowych firmy DOBRYMECHANIK.PL Sp. Z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa IT (zwany dalej “Projektem”), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Podziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferty należy składać do 22 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie materiałów promocyjnych

DobryMechanik.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-803) przy ul. Św. Marcina 11/8, NIP 9721210206, REGON 301363304 (zwany dalej “Zamawiającym”), zaprasza do złożenia oferty cenowej na stworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnie ze specyfikacją podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w USA, Brazylii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ramach projektu POIR.03.03.03-30-0088/17 pn. Wsparcie działań eksportowych firmy DOBRYMECHANIK.PL Sp. Z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa IT (zwany dalej “Projektem”), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Podziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00. Oferty składane po tym terminie, nie będą oceniane.


Zaproszenie do złożenia oferty na dostosowanie i tłumaczenie strony internetowej

DobryMechanik.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-803) przy ul. Św. Marcina 11/8, NIP 9721210206, REGON 301363304 (zwany dalej “Zamawiającym”), zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostosowanie i tłumaczenie strony internetowej Spółki na język angielski w ramach projektu POIR.03.03.03-30-0088/17 pn. Wsparcie działań eksportowych firmy DOBRYMECHANIK.PL Sp. Z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa IT (zwany dalej “Projektem”), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Podziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferty należy składać do 22 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Zaproszenie do złożenia oferty na organizacja targów i misji

DobryMechanik.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-803) przy ul. Św. Marcina 11/8, NIP 9721210206, REGON 301363304 (zwany dalej “Zamawiającym”), zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie imprez targowo-wystawienniczych w okresie 09.2017-31.12.2018 r.:Techcrunch Disrupt, Web Summit, Futurecom, CeBIT, Pioneer Festival i Gitex Technology organizowanych w USA, Brazylii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ramach projektu POIR.03.03.03-30-0088/17 pn. Wsparcie działań eksportowych firmy DOBRYMECHANIK.PL Sp. Z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa IT (zwany dalej “Projektem”), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Podziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2017 r. Oferty złożone po tym terminie, zostaną odrzucone.


Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych

DobryMechanik.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-803) przy ul. Św. Marcina 11/8, NIP 9721210206, REGON 301363304 (zwany dalej “Zamawiającym”), zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno- promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych na rynek amerykański, brazylijski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach projektu POIR.03.03.03-30-0088/17 pn. Wsparcie działań eksportowych firmy DOBRYMECHANIK.PL Sp. Z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa IT (zwany dalej “Projektem”), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Podziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2017 r. o godz. 16:00. Oferty złożone po tym dniu nie podlegają rozpoznaniu.