Polityka prywatności
portalu internetowego DobryMechanik.pl

obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

Zgodnie z przepisami RODO DobryMechanik.pl sp. z o.o., właściciel portalu DobryMechanik.pl („Portal” lub „Serwis”), realizuje swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe przetwarza i zwraca się z prośbą o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności.


Użyte w niniejszej Polityce prywatności określenia oznaczają:

 1. Administrator danych, Usługodawca, my, nasze - DobryMechanik.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-692), ul. Siewna 21.
 2. Użytkownik, Ty, Twój – Użytkownik Portalu spełniający wymogi określone w § 1 pkt 4 Regulaminu.
 3. Portal, Serwis – serwis (portal) prowadzony przez Usługodawcę pod URL: https://dobrymechanik.pl.
 4. Regulamin – regulamin Portalu, który jest dostępny tutaj.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

I. Informacje ogólne

Administrator danych

Spółka pod firmą DobryMechanik.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-692), ul. Siewna 21.

Kontakt drogą elektroniczną:

[email protected]

formularz kontaktowy

Cele przetwarzania

 • prawidłowa realizacja umów, których stronami są Użytkownicy Portalu oraz Administrator danych, a które zostały zawarte poprzez akceptację przez Użytkowników postanowień Regulaminu np. umowy, której przedmiotem jest założenie i prowadzenie Konta;
 • marketing, w tym marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora danych lub podmioty prowadzące warsztaty samochodowe obecne na Portalu, np. newsletter;
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania Użytkowników;
 • rozpatrywanie reklamacji Użytkowników;
 • ustalanie przebiegu wizyty w warsztacie, badanie poziomu satysfakcji Użytkowników, w szczególności tych, którzy zadzwonili pod wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu;
 • odbieranie i obsługa połączeń telefonicznych wykonywanych przez Użytkowników pod wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu, w przypadku nieodbierania połączenia przez Właściciela warsztatu;
 • prowadzenie statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu, stron Portalu;
 • zapewnianie bezpieczeństwa informatycznego Portalu;
 • stosowanie w Portalu wtyczki społecznościowej serwisu Facebook „Lubię to!”.
 • prowadzenie bazy danych warsztatów samochodowych, w celu udostępniania ich Użytkownikom Portalu, dla wspierania dobra obrotu gospodarczego i zwiększania konkurencyjności usług.
 • organizowanie akcji promocyjnych i konkursów

Podstawy prawne przetwarzania

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba (Użytkownik), której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), np. marketing bezpośredni, w tym optymalizacja reklamy Portalu w serwisie Facebook, badania satysfakcji Użytkowników oraz ustalanie przebiegu wizyty w warsztacie, analizy ruchu na stronach Portalu;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • jeśli inne podstawy nie znajdą zastosowania lub jest to wyraźnie wskazane, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Odbiorcy danych

Podmioty świadczące na rzecz Administratora danych następujące usługi:
 • remarketingu (tj. wyświetlania reklam Administratora danych osobom, które odwiedziły wcześniej Portal, na stronach internetowych/ w serwisach internetowych osób trzecich), np. Facebook Ireland Limited;
 • marketingowe,
 • usługi IT, w tym hostingu danych, usługi poczty elektronicznej, usługi polegające na udostępnianiu odpowiedniego oprogramowania, w tym oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowania chmurowego),
 • telekomunikacyjne,
 • księgowe, prawne.
W przypadkach określonych w Regulaminie dane Użytkowników są przekazywane podmiotom prowadzącym warsztaty samochodowe, w szczególności w przypadku umawiania online wizyty w warsztacie lub w przypadku odebrania i obsługi przez Administratora danych połączenia telefonicznego wykonywanego przez Użytkownika pod wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych, opartego na realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Usługodawca wyjaśnia, że wskazane wyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują Tobie w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa do usunięcia danych osobowych, czy prawa do przenoszenia danych.II. Informacje szczegółowe

Administrator danych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie z Portalu, jest spółka pod firmą DobryMechanik.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-692), ul. Siewna 21.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:


Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które dobrowolnie podałeś nam:

 • wypełniając formularz dostępny w Portalu, służący do umawiania online wizyty w danym warsztacie samochodowym oraz rezerwując tę wizytę. Dane kontaktowe objęte formularzem przetwarzamy także na potrzeby przeprowadzenia wywiadu co do przebiegu wizyty (naprawy) w warsztacie. Te dane obejmują:
  • Twoje imię i nazwisko,
  • numer Twojego telefonu komórkowego,
  • Twój adres email,
  • markę, model, rocznik Twojego samochodu – o ile dane te w danym przypadku mogą stanowić dane osobowe;
  • Twoja płeć;
  • Twój przedział wiekowy, określany na podstawie subiektywnej oceny osoby badającej, drogą telefoniczną, Twoją satysfakcję po wizycie w danym warsztacie.
 • wypełniając formularze służące do uzyskania przez Ciebie wyceny naprawy danego pojazdu. Te dane obejmują:

  • Twoja lokalizacja, jeśli wpiszesz swój adres w wyszukiwarce,
  • numer Twojego telefonu komórkowego,
  • miasto, w którym szukasz warsztatu, markę, model, rocznik oraz rodzaj silnika Twojego samochodu – o ile dane te w danym przypadku mogą stanowić dane osobowe;
  • Twoje imię i nazwisko, numer Twojego telefonu komórkowego, Twój adres email – jeśli zdecydujesz się na umówienie online wizyty w warsztacie samochodowym.
 • wypełniając formularz służący do oceny warsztatu samochodowego, te dane obejmują Twój adres email oraz nick (podpis), jakiego użyłeś w formularzu, a także ewentualnie dodatkowe dane osobowe, które zamieściłeś w treści oceny warsztatu samochodowego (komentarza);
 • wypełniając formularz kontaktowy służący również do składania reklamacji. Te dane obejmują w szczególności Twoje imię i nazwisko oraz Twój adres email,
 • wypełniając formularz służący do założenia wizytówki warsztatu, te dane obejmują: Twój adres email,
 • wyrażając zgodę na informowanie Ciebie o ofertach specjalnych wybranego warsztatu: Twój adres email lub numer Twojego telefonu komórkowego,
 • wypełniając formularz zapisu na newsletter: Twój adres email,
 • dzwoniąc na wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu, wyświetlany w portalu DobryMechanik.pl: Twój numer telefonu, zaś w razie odebrania i obsługi połączenia przez Administratora danych także: Twoje imię i nazwisko oraz inne dane osobowe podane przez Ciebie dobrowolnie naszemu pracownikowi.
 • biorąc udział w akcji promocyjnej lub konkursie: dane wskazane w regulaminie (zasadach) danej akcji promocyjnej lub konkursu.
 • wypełniając ankietę dotyczącą odbytej wizyty: imię, adres email, marka i model samochodu, oraz inne dane dobrowolnie przez Ciebie podane.

Ponadto gromadzimy dane związane z Twoją aktywnością w Portalu, w szczególności adres IP oraz dane Twojej przeglądarki, a w związku z korzystaniem z wtyczki „Lubię to!” Facebooka przekazujemy dane zawierające numer IP Twojego urządzenia oraz identyfikator Twojej przeglądarki do Facebooka. Wykorzystujemy także, w szczególności w celu remarketingu, pliki cookies oraz kody (tagi, piksele) reklamowe zewnętrznych dostawców usług remarketingowych.

W ramach Portalu udostępniamy dane osobowe pobrane ze źródeł publicznie dostępnych, to jest z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz stron internetowych warsztatów. Przetwarzamy jedynie wybrane dane dostępne w tych źródłach, w zakresie niezbędnym realizacji naszych celów, są to: firma (nazwa) przedsiębiorcy, która może obejmować imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres prowadzonej działalności.


Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania łączącej nas z Tobą umowy, która zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Ciebie postanowień Regulaminu. Przedmiotem umowy może być w szczególności:

 • założenie przez Ciebie Konta w Portalu, jeśli prowadzisz warsztat samochodowy,
 • umówienie przez Ciebie online (w ramach Portalu) wizyty w danym warsztacie samochodowym,
 • uzyskanie przez Ciebie online (w ramach Portalu) wyceny określonej naprawy danego pojazdu,
 • zamieszczenie przez Ciebie w Portalu oceny danego warsztatu oraz wypełnienie ankiety dotyczącej odbytej wizyty.

W powyższych przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, zatem podstawę prawną do ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto wykorzystujemy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego oferowanych w ramach Portalu usług, zarówno przez Administratora danych, jak i podmioty prowadzące warsztaty samochodowe (obecne na Portalu). Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, będziesz co jakiś czas otrzymywał od nas wiadomości email lub SMS/ telefony dotyczące naszych usług lub usług warsztatów samochodowych wskazanych przez Ciebie.

Twoje dane wykorzystywane są przez nas, w ramach marketingu bezpośredniego, również w celu wyświetlania Tobie naszych reklam w serwisach internetowych osób trzecich (remarketing).

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego oraz remarketingu, co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Twój numer telefonu wykorzystujemy w celu ustalenia przebiegu wizyty w wybranym przez Ciebie warsztacie oraz zbadania poziomu Twojej satysfakcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Twój adres email wykorzystujemy w celu wysyłania do Ciebie informacji handlowych - newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli wyrazisz zgodę na publikację Twojej wypowiedzi, zamieszczonej w ankiecie dotyczącej przebiegu wizyty, w naszej komunikacji marketingowej np. na stronach naszego portalu, w naszych postach na Facebooku czy w bannerach reklamowych, będziemy przetwarzać w celu promocji naszych usług następujące dane: Twoje imię (bez nazwiska), markę i model samochodu oraz inne dane jeśli zawiera je wypowiedź (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane, jakie podałeś w formularzu kontaktowym, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a jeżeli złożyłeś reklamację, w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest odpowiednio:

 • konieczność prawidłowej realizacji umowy zawartej z Tobą lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, który może przejawiać się, np. w marketingu naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w celu prowadzenie statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności i stron Portalu oraz w celu zapewniania bezpieczeństwa informatycznego Portalu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli odebraliśmy Twoje połączenie telefoniczne wykonywane przez Ciebie pod wirtualny numer telefonu przypisany do danego Właściciela warsztatu, który nie odebrał połączenia, a Ty udostępniłeś nam swoje dane osobowe takie, jak numer telefonu oraz imię i nazwisko, w celu umówienia wizyty w warsztacie samochodowym wybranym przez Ciebie lub zasugerowanym przez nas, wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie łączącej nas umowy, zgodnie z którą podjęliśmy się umówić dla Ciebie wizytę w warsztacie samochodowym. Twoje dane osobowe, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, powiązane z informacjami o marce, modelu, roczniku i rodzaju usterki Twojego samochodu, przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego oraz w celach statystycznych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Będziemy komunikować się z Tobą telefonicznie w celach marketingowych (handlowych), jeśli zezwoliłeś nam na wykorzystywanie Twojego numeru telefonu w tym celu (art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu prawidłowej realizacji akcji promocyjnych i konkursów. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu Portalu lub niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W stosunku do zwycięzców konkursów podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych może być ponadto konieczność wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody.

Dane osobowe właścicieli warsztatów przetwarzamy ponadto w celu udostępniania ich w Portalu, w ramach publicznie dostępnej bazy warsztatów samochodowych, dla wspierania dobra obrotu gospodarczego i zwiększania konkurencyjności usług. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na informowaniu Użytkowników o usługach świadczonych przez warsztat, miejscu prowadzenia działalności, a także na umożliwieniu wyrażenia opinii na jego temat. W naszej ocenie cel ten nie narusza interesów właścicieli warsztatów i nie ma znaczącego wpływu na ich prawo do prywatności, ponieważ dane osób prowadzących działalność gospodarczą są dostępne również w innych, publicznie dostępnych źródłach.


Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe przekazywane są przede wszystkim właścicielom warsztatów samochodowych, w których z naszą pomocą umawiasz wizyty – w celu umówienia wizyty.

Twoje dane, z ograniczeniem do numeru telefonu, przekazujemy również podmiotom świadczącym dla nas usługi telekomunikacyjne, przy pomocy których potwierdzamy wizyty w warsztacie.

Dane przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla nas usługi wyświetlania materiałów reklamowych w serwisach internetowych (remarketing) (np. Gogole, Facebook, RTB House S.A., UserEngage sp. z o.o.).

Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, musimy korzystać z usług podmiotów z branży IT, które dostarczają nam usługi, m.in. hostingowe, usługi poczty elektronicznej, usługi analizy ruchu w Portalu, usługi dotyczące badania satysfakcji (np. Google Analytics, Hotjar Limited, Mixpanel, Inc, HoshinPlan Strategy S.L.), dostęp do innego, potrzebnego nam oprogramowania, w tym w chmurze obliczeniowej – im również przekazujemy dane osobowe.

Korzystamy także ze wsparcia profesjonalnych firm księgowych oraz kancelarii prawnych, którym w toku bieżącej działalności udostępniamy niezbędne dane osobowe (w celu umożliwienia im świadczenia usług księgowych oraz prawnych).

Wykorzystujemy: kody Piksel Facebooka, które służą nam do zarządzania reklamami w serwisie Facebook i prowadzenia działań remarketingowych oraz kod remarketingowy Google, który służy do zarządzania reklamami Google.

Dane warsztatów obejmujące firmę (nazwę) i adres udostępniamy Użytkownikom Portalu.


Lokalizacja

Podmioty, które dostarczają nam usługi, mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG, np. Google LLC ma siedzibę w USA. W związku z przekazywaniem im Twoich danych Administrator danych zadbał, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności”, ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12.07.2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.


Jak długo przetwarzamy Twoje dane

Twój numer telefonu, który zapisał się w naszej bazie danych w związku z wykonaniem przez Ciebie połączenia na wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu przetwarzamy do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, ale w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.

Twoje dane przetwarzamy dopóki wiąże nas z Tobą umowa, a po jej rozwiązaniu przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu.

Dane osobowe Użytkowników, którzy nie założyli Konta, a skierowali do nas zapytanie, skargę lub wniosek przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia udzielenia odpowiedzi na zapytanie, skargę lub wniosek.

W celach marketingowych przetwarzamy dane osobowe Użytkowników do czasu wyrażenia przez nich sprzeciwu.

Dane osobowe Użytkowników zawarte w plikach Cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies.

Okres przetwarzania danych osobowych na potrzeby akcji promocyjnych i konkursów wskazujemy ten okres w regulaminach (zasadach) poszczególnych konkursów. W braku takiego wskazania, przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zakończenia konkursu, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W przypadku przechowywania danych zwycięzców konkursu okres przechowywania ich danych może ulec wydłużeniu do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upływał termin zapłaty podatku związanego z przyznaną nagrodą.

Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w szczególności związane z publikacją wypowiedzi zamieszczonej w ankiecie dotyczącej przebiegu wizyty, przetwarzamy do czasu wycofania przez Ciebie zgody. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane warsztatów pochodzące z publicznych źródeł przechowujemy do momentu zawieszania lub zakończenia działalności albo do momentu rozpatrzenia przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesionego z innych uzasadnionych powodów.


Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie opisanym w Polityce prywatności jest niezbędne, aby skorzystać z określonych usług dostępnych w Portalu, a także wziąć udział w akcji promocyjnej lub konkursie. Podanie tych danych przez Użytkownika jest dobrowolne.


III. Pliki cookies, tagi (kody, piksele) reklamowe

Administrator danych stosuje technologie takie, jak pliki Cookies (własne oraz dostawców zewnętrznych) oraz tagi (kody, piksele) zewnętrznych dostawców usług remarketingowych, w celu prowadzenia kampanii remarketingowych, tj. kampanii adresowanych do osób, które wcześniej odwiedziły Portal. Pliki Cookies zapamiętują bowiem, że Użytkownik odwiedził Portal i jakie akcje wykonał w Portalu.

Użytkownik ma możliwość dokonania takich zmian ustawień swojej przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari), aby wyłączyć obsługę plików Cookies. Wówczas jednak Użytkownik może napotkać pewne utrudnienia w korzystaniu z Portalu, czy innych serwisów internetowych, z uwagi na powszechne wykorzystywanie mechanizmu plików Cookies.

Jeśli chcesz zapobiec zbieraniu przez Google Analytics zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z Portalu możesz zainstalować sobie odpowiednią wtyczkę do przeglądarki. Jest ona do pobrania pod poniższym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jak wskazano we wcześniejszych fragmentach Polityki prywatności, na stronach Portalu znajduje się wtyczka „Lubię to!” dostarczana przez Facebooka. Dzięki tej wtyczce Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła stronę Portalu, nawet jeśli nie posiadasz profilu na Facebooku, ani nie jesteś zalogowany. Facebook otrzymuje numer IP Twojego urządzenia oraz identyfikator Twojej przeglądarki. Jeżeli jesteś zalogowany na Facebooku, wówczas Facebook może przyporządkować Twoją wizytę w Portalu do Twojego profilu na FB. Możesz uniemożliwić ładowanie się wtyczki „Lubię to!” poprzez stosowanie odpowiednich rozszerzeń i ustawień dla Twojej przeglądarki.


IV. Zmiany Polityki prywatności

Administrator danych jest uprawniony do dokonywania zmian treści niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach Administrator danych informuje Użytkowników na stronach Portalu, a w przypadku istotnych zmian, odpowiednie informacje mogą zostać przekazane Użytkownikom także za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).