Regulamin portalu internetowego DobryMechanik.pl

Obowiązujący od dnia 05.03.2021

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca lub Operator – spółka pod firmą: DobryMechanik.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Siewna 21, 61-692 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352554, zidentyfikowana nadanymi jej numerami NIP 9721210206 oraz REGON 301363304.
  Dane kontaktowe Usługodawcy: tel. +48 (61) 250 41 81, adres poczty elektronicznej (email): [email protected] lub formularz kontaktowy wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Serwis lub Portal – serwis (portal) internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod URL: https://dobrymechanik.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Regulamin określa m.in. prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkownika związane odpowiednio ze świadczeniem i korzystaniem z usług dostępnych w Portalu oraz zasady wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia tychże usług.
 4. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług Serwisu, w tym bez Rejestracji lub logowania, przy czym w odniesieniu do osób fizycznych Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś w przypadku osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych – osoba fizyczna legitymująca się odpowiednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
 5. Właściciel warsztatu – Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który dokonał Rejestracji w Serwisie w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w zakresie określonym w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze Regulaminu, w tym w zakresie mechaniki, diagnostyki lub napraw samochodów, a także Użytkownik niebędący konsumentem, który w takim celu korzysta z Serwisu bez Rejestracji lub logowania.
 6. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie zmierzający do utworzenia i aktywacji Konta przez Właściciela warsztatu.
 7. Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla Właściciela warsztatu, po zalogowaniu się w Serwisie, w ramach którego Właściciel warsztatu może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, w zakresie umożliwionym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu.
 8. Własne Treści – dane i informacje, w szczególności treści wprowadzane do Serwisu, w tym udostępniane publicznie w Serwisie przez Użytkowników.
 9. Wizytówka Właściciela warsztatu lub Wizytówka – informacja wyświetlana w Serwisie przez Operatora, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela warsztatu, stworzona przez Operatora albo Użytkownika, w tym Właściciela warsztatu. Wizytówka Właściciela warsztatu może obejmować dane, w tym informacje adresowe, dotyczące wyłącznie jednego miejsca (jednej lokalizacji), w której Właściciel warsztatu prowadzi swoją działalność gospodarczą, w szczególności swój warsztat samochodowy. Wizytówka może obejmować rzeczywisty lub wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu na zasadach określonych w Regulaminie lub według decyzji Usługodawcy.
 10. Aplikacja mobilna – darmowa aplikacja DobryMechanik.pl, dostępna do pobrania na urządzenia mobilne, która pozwala jej użytkownikom na korzystanie z funkcjonalności Serwisu na takich urządzeniach. Aplikacja mobilna jest skierowana do posiadaczy urządzeń mobilnych chcących skorzystać z usług Właścicieli warsztatów za pośrednictwem Serwisu.
 11. Nowy Klient – osoba, która w danym miesiącu kalendarzowym zadzwoniła pod wirtualny numer telefonu przypisany przez Operatora w ramach Wizytówki do danego Właściciela warsztatu, z zastrzeżeniem, że połączenie telefoniczne tej osoby z Właścicielem warsztatu lub Usługodawcą, jeżeli Usługodawca przejął połączenie na zasadach określonych w Regulaminie lub w odrębnej umowie zawartej z Właścicielem warsztatu, trwało dłużej niż 20 sekund oraz że dana osoba nie kontaktowała się z Właścicielem warsztatu – przy wykorzystaniu wskazanego wcześniej wirtualnego numeru telefonu – w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień połączenia telefonicznego.
 12. Klient online – Użytkownik, który w danym miesiącu kalendarzowym umówił się na wizytę u danego Właściciela warsztatu w trybie opisanym w § 5 lub § 6 Regulaminu (przy czym liczy się data umówienia wizyty przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, a nie termin planowanej lub odbytej wizyty u Właściciela warsztatu).
 13. Pakiet płatny – odpłatny pakiet usług, w szczególności reklamowych, świadczonych przez Operatora na rzecz Właściciela warsztatu. Dostępne dla Właścicieli warsztatów są Pakiety płatne o nazwach “PRO” oraz “PRO+”, których szczegółowy zakres przedmiotowy, ceny netto oraz zasady płatności ceny określa poza Regulaminem także Cennik; w przypadku Właścicieli warsztatów korzystających z Pakietu płatnego „Warsztat Godny Zaufania” obowiązuje również odrębny regulamin. Umowa na korzystanie z usług objętych Pakietem płatnym “PRO” lub “PRO+” jest zawierana pomiędzy Właścicielem warsztatu a Usługodawcą na czas oznaczony 12 miesięcy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 - 6 Regulaminu.
 14. Opłata abonamentowa – opłata określona w Cenniku, uiszczana jednorazowo lub w ratach przez Właściciela warsztatu na rzecz Usługodawcy z tytułu usług świadczonych w ramach Pakietu płatnego wybranego przez Właściciela warsztatu. W przypadku Pakietu płatnego “Warsztat Godny Zaufania” termin Opłata abonamentowa obejmuje także wszelkie wynagrodzenie należne Operatorowi z tytułu świadczonych w ramach tego Pakietu płatnego usług na rzecz Właściciela warsztatu, w tym określone w odrębnym cenniku.
 15. Dni robocze lub dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§ 2. [Postanowienia ogólne]

 1. Serwis stanowi platformę informatyczną skierowaną do podmiotów zainteresowanych promocją oraz sprzedażą usług związanych z mechaniką, diagnostyką lub naprawami samochodów, blacharstwem, lakiernictwem samochodowym, sprzedażą części i akcesoriów do samochodów, świadczeniem innych usług związanych z pojazdami mechanicznymi. Serwis jest także kierowany do osób będących nabywcami ww. usług lub towarów.
 2. Serwis stanowi wyłączną własność Operatora, z zastrzeżeniem postanowień § 11 Regulaminu.
 3. Operator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, dostępny w Serwisie pod adresem www.dobrymechanik.pl/kontakt/formularz/ („Formularz kontaktowy”), przeznaczony do kontaktów z nim, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą Formularza kontaktowego, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została przewidziana postanowieniami Regulaminu lub jest wymagana lub dopuszczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie z Serwisu przez Właścicieli warsztatów jest bezpłatne, z wyjątkiem korzystania z usług określonych w Cenniku jako płatne, w szczególności usług objętych Pakietami płatnymi, w tym pakietami płatnymi, które nie znajdują się już w aktualnej ofercie Usługodawcy, tj. pakietami „Starter”, „Premium” oraz „Premium Selection”.
 6. Każdy Użytkownik, w szczególności Właściciel warsztatu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 7. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 8. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych materiałów, w tym treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1231 ze zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. Bazy danych Serwisu są chronione przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 poz. 2134 ze zm.). W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości lub pobieranie danych z, baz danych Serwisu i ich wtórne wykorzystywanie w całości lub w części, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej, uprzedniej zgody Operatora, stanowi naruszenie w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw do baz danych Operatora.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania świadczenia usług w ramach Serwisu, w tym usług objętych Pakietami płatnymi, w związku z rozbudową, naprawami Serwisu, pracami konserwatorskimi lub testami dotyczącymi Serwisu. Operator dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług, wynikające z przyczyn, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie były uciążliwe dla Użytkowników. Operator nie ponosi z tytułu takich przerw żadnej odpowiedzialności prawnej, w tym finansowej wobec Właścicieli warsztatów. Do czasowego zawieszania świadczenia usług zastosowanie znajduje § 8 ust. 23 Regulaminu.
 11. Operator nie odpowiada wobec Właścicieli warsztatów za przerwy w świadczeniu usług w ramach Serwisu, w tym usług objętych Pakietami płatnymi, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących skutek zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. pożaru, powodzi, silnego mrozu, intensywnego opadu śniegu, deszczu nawalnego, huraganu, klęski żywiołowej, strajku, zamieszek, wojny, rozruchów społecznych, itp.).

§ 3. [Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego dokonania przez Właściciela warsztatu Rejestracji oraz logowania się do Serwisu, niezbędne jest łącznie:

  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej, zaktualizowanej do najnowszej wersji;
  4. w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. Do korzystania z wybranych usług dostępnych w Serwisie może być konieczne posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego.
 3. W przypadku wybranych usług dostępnych w Portalu Usługodawca wprowadził mechanizm polegający na weryfikacji numeru telefonu komórkowego lub adresu email Użytkownika.
 4. W przypadku usług Portalu dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie na tym urządzeniu Aplikacji mobilnej.
 5. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, treści wulgarnych, niecenzuralnych, obraźliwych, itp.
 6. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
 7. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą Formularza kontaktowego wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne treści, a nadto inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych treści.
 8. Ze względu na niezależne od Operatora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego lub urządzeń mobilnych Użytkownika, Operator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu lub świadczonych w ramach Serwisu usług, w tym usług objętych Pakietami płatnymi.

§ 4. [Zawarcie umowy o korzystanie z usług Serwisu; Rejestracja]

 1. Usługodawca umożliwia zawarcie z nim umowy o korzystanie z usług świadczonych przez niego w ramach Serwisu, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Użytkowników niebędących Właścicielami warsztatów nieodpłatnie, a dla Właścicieli warsztatów odpłatnie (zob. także Cennik oraz regulaminy odrębnych usług, w tym Pakietów płatnych) lub nieodpłatnie (gdy Usługodawca wyraźnie tak postanowił).
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Właściciela warsztatu Rejestracji, skutkującej utworzeniem i aktywacją Konta, z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy o świadczenie usług objętych Pakietem płatnym „PRO” lub „PRO+” wymaga dokonania przez Właściciela warsztatu zapłaty Opłaty abonamentowej w całości lub jej pierwszej raty. W przypadku Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji, do zawarcia umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi w momencie wejścia przez Użytkownika na którąkolwiek ze stron Serwisu, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu lub warunków (np. regulaminu, zasad korzystania) ewentualnej odrębnej usługi świadczonej przez Operatora, które zostały zaakceptowane odrębnie przez takiego Użytkownika.
 3. Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Operatora niezwłocznie po zawarciu umowy, jak również wykonanie usług w pełni, polegających w szczególności na dostarczaniu takiemu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, w tym udostępnianiu zasobów Serwisu celem dodawania przez takiego Użytkownika komentarzy i ocen oraz korzystania z usługi umawiania wizyt (napraw) online lub uzyskania wyceny online. W związku z tym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Operatorem umowy w terminie 14 dni, jednakże ma on prawo jej rozwiązania w każdym czasie, zgodnie z treścią § 12 ust. 4 Regulaminu.
 4. W celu dokonania Rejestracji Właściciel warsztatu zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu zobowiązany jest podać wymagane dane w formularzu rejestracyjnym, w tym adres email (na który Operator przesyła linka aktywującego Konto, a którego kliknięcie przez Właściciela warsztatu jest warunkiem aktywacji Konta) oraz zdefiniować własne hasło dostępowe do Serwisu oraz zapoznać się i zaakceptować w pełni Regulamin.
 5. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a także że jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług na podstawie Regulaminu.
 6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeśli jego nazwa jest już używana w ramach Portalu lub w razie, gdy Operator uzyskał wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza uzasadnione interesy Operatora.
 7. Konta są niezbywalne, chyba że na zbycie Konta uprzednią zgodę wyrazi Operator, na piśmie pod rygorem nieważności. Powyższe oznacza, że Użytkownik nie ma możliwości usunięcia swojej wizytówki z Portalu.
 8. Użytkownik, w tym Użytkownik niezalogowany, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 5. [Usługa umawiania wizyt online]

 1. Użytkownik, o ile posiada telefon komórkowy z funkcją SMS, może skorzystać z usługi umawiania wizyt (napraw) online u Właścicieli warsztatów, którzy są objęci tą usługą w ramach Serwisu (na podstawie umowy zawartej z Operatorem). Skorzystanie z tej usługi, zgodnie z jej nazwą, umożliwia ww. Użytkownikowi umówienie się na wizytę u danego Właściciela warsztatu. Użytkownik, aby skorzystać z usługi umawiania wizyt (napraw) online powinien:

  1. odwiedzić w Serwisie podstronę, na której prezentowane są dane Właściciela warsztatu, który jest objęty ww. usługą, i z którego usług zamierza skorzystać Użytkownik;
  2. wybrać dogodny dla siebie termin wizyty u wybranego Właściciela warsztatu, z zastrzeżeniem, że jest to termin sugerowany przez Użytkownika, wymagający potwierdzenia z Właścicielem warsztatu, w związku z czym wskazany przez Użytkownika termin może ulec zmianie;
  3. wypełnić formularz, w którym należy podać następujące dane (imię Użytkownika; numer telefonu komórkowego Użytkownika; adres email Użytkownika; wskazanie naprawy, jakiej zamierza dokonać Użytkownik; wskazanie marki i modelu samochodu Użytkownika, który ma być objęty naprawą). Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie przez Operatora powyższych danych Właścicielowi warsztatu, który został wybrany przez Użytkownika;
  4. W ciągu 5 minut na numer telefonu komórkowego Użytkownika zostanie wysłany bezpłatny SMS z kodem potrzebnym do potwierdzenia dyspozycji umówienia wizyty w warsztacie.

 2. Użytkownik podając Operatorowi dane, o jakich mowa w ust. 1, zwłaszcza w ust. 1 pkt 3, może zostać poddany badaniu poziomu satysfakcji Użytkownika z odbytej wizyty (umówionej za pośrednictwem Portalu), w szczególności telefonicznie, poprzez SMS lub drogą mailową przez Operatora. Operator może w szczególności zapytać Użytkownika, czy jest on zadowolony z wizyty, czy naprawa w jego ocenie została przeprowadzona uczciwie, jaką cenę zapłacił i czy poleciłby Właściciela warsztatu a także usługi Operatora innej osobie.
 3. W przypadku konieczności odwołania wizyty (naprawy) umówionej online podmiot, którego to dotyczy (odpowiednio Użytkownik lub Właściciel warsztatu, o których mowa w ust. 1) powinien skontaktować się z drugą stroną osobiście, np. telefonicznie, w sposób niezwłoczny, w celu powiadomienia jej o konieczności odwołania wizyty. Niezależnie od powyższego, Operator umożliwia Użytkownikowi niebędącemu Właścicielem warsztatu powiadomienie go za pomocą wiadomości SMS o odwołaniu wizyty, co pozwala Operatorowi powiadomić telefonicznie lub mailowo Właściciela warsztatu o tej okoliczności.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Właściciela warsztatu z tytułu niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie w ramach usługi umawiania wizyt (napraw) online. Operator nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego przez niego terminu z przyczyn leżących po stronie Właściciela warsztatu. Właścicielowi warsztatu nie przysługują żadne roszczenia wobec Operatora związane z niepowiadomieniem go o odwołaniu wizyty przez Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi względem Właściciela warsztatu żadnej odpowiedzialności z tytułu niedokonania przez Użytkownika zapłaty za wykonaną przez Właściciela warsztatu usługę, w szczególności usługę naprawy pojazdu.

§ 6. [Usługa wyceny naprawy online]

 1. Użytkownik może skorzystać z usługi Portalu polegającej na dostarczaniu na indywidualne żądanie Użytkownika, drogą elektroniczną (online), wyceny usługi naprawy pojazdu Użytkownika. Użytkownik, aby skorzystać z usługi wyceny naprawy online powinien:

  1. odwiedzić w Serwisie podstronę, na której Użytkownik może podać dane niezbędne do uzyskania wyceny naprawy online, w szczególności:
   1. nazwę miasta, w którym ma znajdować się warsztat samochodowy,
   2. marka, model, silnik oraz rok produkcji pojazdu, którego ma dotyczyć naprawa,
   3. rodzaj usługi, którą ma wykonać Właściciel warsztatu (lub wskazanie, że Użytkownik nie posiada wiedzy, jakiej usługi (naprawy) oczekuje);
  2. po otrzymaniu danych, o jakich mowa w pkt. 1 powyżej, Portal wyświetla Użytkownikowi listę warsztatów samochodowych (Właścicieli warsztatów), które oferują wskazaną przez Użytkownika usługę wraz z jej ceną;
  3. jeśli Użytkownik poda swój adres (lokalizację), Portal wyświetli Użytkownikowi odległość dzielącą dany warsztat (wymieniony na liście) od lokalizacji Użytkownika;
  4. Użytkownik może poprzez Portal umówić się na wizytę w danym warsztacie samochodowym [u danego Właściciela warsztatu], stosownie do wskazanych przez siebie preferencji co do terminu wizyty. W takim przypadku postanowienia § 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 2. Ceny usług oferowane przez Właścicieli warsztatów są wyrażone w kwotach brutto.
 3. Dane adresowe warsztatów samochodowych [Właścicieli warsztatów] oraz ceny oferowanych przez nich usług, w szczególności ceny napraw pojazdów, są udostępniane przez lub uzyskiwane od Właścicieli warsztatów. Tym samym Operator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność, aktualność, czy kompletność tych treści, zwłaszcza podanych cen. Ponieważ Usługodawca nie sprawuje kontroli nad działalnością Właścicieli warsztatów, ani nie weryfikuje treści przekazywanych przez nich, Operator nie gwarantuje cen usług wyświetlanych w Portalu w ramach usługi wyceny naprawy online.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Właściciela warsztatu wskazanego przez Operatora w ramach usługi wyceny naprawy online lub umówienia wizyty (naprawy) online. Usługodawca nie jest bowiem stroną umowy, której przedmiotem jest naprawa pojazdu Użytkownika. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie takiej umowy ponoszą strony tej umowy, tj. Użytkownik i Właściciel warsztatu, w zakresie określonym przepisami prawa.

§ 7. [Gwarancja napraw]

 1. Usługodawca informuje, że Właściciele warsztatów, którzy korzystają z Pakietu płatnego “Warsztat Godny Zaufania”, zobowiązali się do udzielania Użytkownikom, na których rzecz wyświadczyli usługę naprawy pojazdu, gwarancji na wykonaną usługę, na warunkach określonych tutaj.
 2. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkowników z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania gwarancji przez Właścicieli warsztatów.

§ 8. [Usługi dostępne dla Właścicieli warsztatów]

 1. Zakres usług dostępnych dla Właścicieli warsztatów został określony w Cenniku, dostępnym w ramach Serwisu pod adresem: https://warsztaty.dobrymechanik.pl/ i zależny jest od wybranego przez Właściciela warsztatu pakietu, w szczególności Pakietu płatnego. Właściciel warsztatu jest zobowiązany do dokonania terminowej zapłaty Opłaty abonamentowej z tytułu korzystania z wybranego Pakietu płatnego, w tym dokonywania terminowej zapłaty rat, jeśli Właściciel warsztatu wybrał opcję płatności Opłaty abonamentowej w ratach.
 2. Umowa o świadczenie usług objętych Pakietem płatnym „PRO” lub „PRO+” zawierana jest na czas oznaczony 12 (dwunastu) miesięcy, przy czym dniem zawarcia umowy jest dzień zaksięgowania Opłaty abonamentowej lub pierwszej z rat Opłaty abonamentowej przez Operatora. Jeśli obowiązujący Cennik przewiduje taką możliwość, Opłata abonamentowa może być uiszczana:
  1. za cały okres obowiązywania umowy z góry;
  2. w 2 (dwóch) półrocznych ratach;
  3. co miesiąc, w 12 (dwunastu) ratach;
  - przy czym Właściciel warsztatu jest zobowiązany do zapłaty Opłaty abonamentowej, w tym jej rat, na podstawie i w terminie zapłaty określonym na wystawianych przez Operatora fakturach lub fakturach proforma (w zależności, który z dokumentów został doręczony Właścicielowi warsztatu wcześniej).
 3. Dostęp do usług płatnych, objętych danym Pakietem płatnym określonym w Cenniku, zostanie umożliwiony Właścicielowi warsztatu po zapłacie przez niego i zaksięgowaniu przez Operatora Opłaty abonamentowej:
  1. w pełnej wysokości, w przypadku wybrania przez Właściciela warsztatu opcji płatności jednorazowej za cały rok korzystania z Pakietu płatnego;
  2. pierwszej z rat składających się na całość Opłaty abonamentowej, w przypadku wyboru przez Właściciela warsztatu opcji płatności w ratach składających się na Opłatę abonamentową;
  i po spełnieniu przez Właściciela warsztatu dodatkowych warunków, które mogą wynikać ze szczegółowego regulaminu (zasad korzystania) z danego Pakietu płatnego.
 4. Operator na co najmniej 21 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy o świadczenie usług objętych Pakietem płatnym „PRO” lub „PRO+”, wskazanej w ust. 2 powyżej, skieruje w formie dokumentowej do Właściciela warsztatu propozycję przedłużenia przedmiotowej umowy na czas oznaczony 12 miesięcy.
 5. Jeśli przed upływem okresu obowiązywania umowy wskazanej w ust. 2 powyżej, Właściciel warsztatu nie przekaże Operatorowi w formie dokumentowej oświadczenia, z którego będzie wynikało, że nie zamierza korzystać z wybranego Pakietu, umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Strony zgodnie postanawiają, że od tego momentu powyższa umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.
 6. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy zawartej na okres 12 m-cy po pierwszych trzech miesiącach współpracy. Warunkiem skorzystania z uprawnienia przez Właściciela warsztatu jest złożenie Operatorowi w formie e-mail lub listem poleconym oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem co najmniej 2 tygodni przed upływem pierwszych trzech miesięcy obowiązywania umowy oraz terminowym opłaceniu faktur za ten okres.
 7. Do usług świadczonych w ramach umów zawartych na czas nieoznaczony stosuje się warunki wskazane w informacji przesłanej przez Operatora do Właścicieli warsztatów na co najmniej 21 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy wskazanej w ust. 2 powyżej. Opłaty abonamentowe będą naliczane zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem z Pakietu, z którego dotychczas korzystał Właściciel warsztatu. W pozostałym zakresie do umów zawartych na czas nieoznaczony odpowiednio zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 8. Płatności Opłat abonamentowych, w tym rat składających się na całość Opłaty abonamentowej, z tytułu korzystania z usług płatnych Serwisu (Pakietów płatnych), Właściciele warsztatów mogą dokonywać w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym,
  2. za pośrednictwem internetowego serwisu PayU, w tym w ramach usługi płatności cyklicznych, o ile Operator udostępnił Właścicielom warsztatów tę opcję płatności. Operator jest uprawniony wskazać usługę płatności cyklicznych jako obowiązkową metodę (sposób) płatności Opłaty abonamentowej lub jej rat lub innego wynagrodzenia należnego Operatorowi lub jego składników, zaś Właściciel warsztatu zobowiązuje się dokonywać płatności wspomnianych należności we wskazany przez Operatora sposób od daty wskazanej przez Operatora,
  3. kartą płatniczą.
 9. Płatności Opłat abonamentowych dokonywanych w cyklach miesięcznych Właściciele warsztatu muszą dokonywać za pomocą karty płatniczej.
 10. Na podstawie porozumienia Właściciela warsztatu oraz Operatora oraz za zapłatą odpowiedniej Opłaty abonamentowej może nastąpić niezwłoczna zmiana Pakietu płatnego na droższy - w takim przypadku do uprzednio uiszczonej Opłaty abonamentowej stosuje się odpowiednio § 12 ust. 2 Regulaminu.
 11. Właściciel warsztatu wyraża zgodę na przesyłanie, na podany przez niego w trakcie Rejestracji adres email lub adres email zaktualizowany w ramach Konta, elektronicznych faktur oraz faktur proforma za usługi świadczone przez Operatora i zobowiązuje się do dokonywania płatności objętych nimi należności w terminach zapłaty wskazywanych na fakturach lub fakturach proforma, w zależności, który z tych dokumentów został doręczony Właścicielowi warsztatu wcześniej.
 12. Operator jest uprawniony do wysyłania do Właściciela warsztatu ponagleń o terminie wymagalnej płatności lub wezwań do zapłaty w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Właściciela warsztatu, na co Właściciel warsztatu wyraża zgodę.
 13. Zmiana Cennika jest dokonywana w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu.
 14. Właściciel warsztatu, który wykupił Pakiet płatny PRO lub PRO+, uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności wskazanych w Cenniku usług Operatora, w tym możliwość umieszczenia swoich danych kontaktowych w Wizytówce warsztatu, umawiania wizyt z Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu oraz zablokowania umieszczania w swojej Wizytówce konkurencyjnych warsztatów. Korzystanie z usług płatnych przez Właściciela warsztatu w żaden sposób nie uprawnia go, poza przypadkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do żądania od Operatora usuwania lub moderowania zamieszczonych w Serwisie komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 15. Właściciel warsztatu, który zalogował się na swoim Koncie, może samodzielnie edytować treść Wizytówki Właściciela warsztatu, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne odnoszące się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy zachowaniu wymogów, o jakich mowa jest w § 1 ust. 9 zdanie drugie Regulaminu. Operator jest uprawniony, lecz nie jest zobowiązany, edytować Wizytówkę Właściciela warsztatu celem zapewnienia, iż zawiera ona aktualne dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela warsztatu lub spełnia ona wymagania określone w § 1 ust. 9 zdanie drugie Regulaminu.
 16. W uzasadnionych przypadkach Operator jest uprawniony usunąć Wizytówkę Właściciela warsztatu z Serwisu w trybie natychmiastowym oraz za uprzednim powiadomieniem.Za uzasadnione przypadki uznaje się umieszczenie w wizytówce przez danego Właściciela warsztatu treści, co do których Operator poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie ich prawdziwości, treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, lub treści naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim.
 17. Z zastrzeżeniem ust. 17 i 18 poniżej, m.in. w celu mierzenia i rozliczania efektywności reklamy Wizytówki Właściciela warsztatu w ramach Serwisu, Operator przypisuje Właścicielowi warsztatu wirtualny numer telefonu. Wskazany numer dostępny jest w Serwisie dla każdego Użytkownika. Połączenie telefoniczne zainicjowane wybraniem wirtualnego numeru telefonu przypisanego do danego Właściciela warsztatu zostaje przekierowane na rzeczywisty numer telefonu Właściciela warsztatu. Jeśli Właściciel warsztatu nie odbierze przychodzącego połączenia, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, wówczas po upływie określonego okresu czasu, który jest ustalany wewnętrznie przez Operatora, może ono zostać przejęte do obsługi przez Operatora, który ma prawo umówić osobę dzwoniącą z Właścicielem warsztatu, z którym osoba dzwoniąca próbowała się skontaktować lub innym Właścicielem warsztatu według wyboru Operatora.
 18. Operator nie jest zobowiązany do wyświetlania w ramach Wizytówki rzeczywistego lub wirtualnego numeru telefonu Właściciela warsztatu, chyba że Właściciel warsztatu wykupił pakiet „PRO”, „PRO+” lub „Warsztat Godny Zaufania” objęte Cennikiem – wówczas zobowiązanie Operatora dotyczy okresu, na jaki Właściciel warsztatu wykupił jeden ze wskazanych Pakietów płatnych.
 19. Właściciel warsztatu który wykupił Pakiet płatny „PRO”, „PRO+” lub “Warsztat Godny Zaufania” przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na badanie przez Operatora poziomu satysfakcji Klientów online, w tym telefonicznie, poprzez SMS lub drogą mailową. Operator jest uprawniony ustalić w szczególności, czy Klient online jest zadowolony z wizyty, czy naprawa w jego ocenie została przeprowadzona uczciwie, jaką cenę zapłacił i czy poleciłby Właściciela warsztatu innej osobie.
 20. Operator jest uprawniony do naliczenia prowizji, o ile została ona określona w Cenniku.
 21. Operator może zawiesić w trybie natychmiastowym dany Pakiet płatny określonemu Właścicielowi warsztatu, jeżeli Klienci online poddani badaniu satysfakcji, o którym mowa w § 8 ust. 19 powyżej w znacznym procencie będą niezadowoleni ze świadczonych przez Właściciela warsztatu usług lub Właściciel warsztatu opóźnia się z zapłatą dodatkowego wynagrodzenia Operatora z tytułu umawiania wizyt (napraw) online [w tym w związku z usługą wyceny naprawy online], w tym prowizji o więcej niż 7 (słownie: siedem) dni. We wskazanych przypadkach § 12 ust. 2 oraz § 8 ust. 24 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 22. W związku ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami w ramach Portalu, w tym usługą wyceny napraw online, opisaną w § 6 Regulaminu, Właściciele warsztatów zobowiązują się do stałego przekazywania, w tym udostępniania Usługodawcy rzeczywistych i aktualnych cen brutto świadczonych usług, w szczególności usług naprawy pojazdów. Właściciele warsztatów ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu przekazania Operatorowi, w tym udostępnienia mu online niezgodnej ze stanem faktycznym ceny danej usługi lub podania jej w kwocie netto, w tym zobowiązują się niezwłocznie zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności lub roszczeń stąd wynikłych wobec Użytkownika będącego konsumentem.
 23. Właściciel warsztatu, który korzysta z Pakietu płatnego i ma włączony wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu jest zobowiązany do wykazywania Usługodawcy, w sposób wskazany przez Usługodawcę, odbieralności połączeń przychodzących na wirtualny numer telefonu na poziomie co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) w każdym okresie rozliczeniowym. W przypadku naruszenia przez Właściciela warsztatu tego zobowiązania, Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy z Właścicielem warsztatu w trybie natychmiastowym. W takim przypadku § 12 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 24. W przypadku, gdy Właściciel warsztatu opóźnia się z zapłatą Opłaty abonamentowej lub którejkolwiek z rat składających się na całość Opłaty abonamentowej z tytułu korzystania z Pakietu płatnego, np. raty miesięcznej lub półrocznej, Operator jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany wysłać do Właściciela warsztatu przypomnienie o terminie wymagalnej płatności, z zachowaniem formy dokumentowej. W razie nieuregulowania wymagalnej płatności w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub fakturze proforma, Operator jest uprawniony zawiesić w trybie natychmiastowym świadczenie wszystkich usług objętych Pakietem płatnym z którego korzysta Właściciel warsztatu, w tym zawiesić Właścicielowi warsztatu dostęp do Konta, do czasu uregulowania w całości zaległej płatności, a w przypadku płatności w ratach, również pozostałych do zapłaty rat, nawet jeśli nie były one wcześniej wymagalne (przy czym liczy się data zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Operatora). Zawieszenie pakietu płatnego świadczenia usług przez Operatora wiąże się z brakiem możliwości umówienia online do Właściciela warsztatu za pomocą formularza, zaprzestaniem pozycjonowania Wizytówki w wyszukiwarce Portalu przez Operatora oraz zaprzestaniem wyświetlania numeru telefonu do danego warsztatu. Dodatkowe wynagrodzenie Operatora z tytułu wznowienia świadczenia usług wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych) netto i zostanie objęte fakturą lub fakturą proforma wystawioną przez Operatora.
 25. W razie ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia wszystkich lub wybranych usług określonych w Regulaminie, z których korzysta Właściciel warsztatu, Operator zobowiązuje się podjąć odpowiednie czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy oraz poinformować Właściciela warsztatu za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej w dniu wstrzymania lub zablokowania świadczenia usług Właściciela warsztatu o powodach tej decyzji.
 26. Obowiązek poinformowania o powodach ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług nie znajduje zastosowania, jeśli Operator podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku, gdy Operator może wykazać, że dany Właściciel warsztatu wielokrotnie naruszył Regulamin.
 27. W okresie zawieszenia usług, o którym mowa w ust. 20 powyżej, Operator jest uprawniony do żądania zapłaty kolejnych rat lub innych składników Opłaty abonamentowej, i wystawiania z tego tytułu faktur proforma lub faktur, zaś Właściciel warsztatu jest zobowiązany do ich zapłaty.
 28. Właściciel Warsztatu ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług określonych w Regulaminie poprzez złożenie sprzeciwu. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne, określone w § 13 Regulaminu, stosuje się odpowiednio.
 29. Operator wznowi świadczenie usług objętych Pakietem płatnym, po zapłacie przez Właściciela warsztatu wszelkich zaległych opłat i innych należności względem Operatora, w szczególności Opłaty abonamentowej lub jej rat lub innych jej składników, a także dodatkowego wynagrodzenia Operatora z tytułu wznowienia świadczenia usług. W takim przypadku umowa zawarta pomiędzy Operatorem, a Właścicielem warsztatu obowiązuje na dotychczasowych warunkach, w szczególności okres obowiązywania Pakietu płatnego nie ulega wydłużeniu o czas blokady usług. Operator jest ponadto uprawniony do odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty oraz do umorzenia części zobowiązań Właściciela warsztatu, według swojego uznania.
 30. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 27 powyżej za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających sprzeczność z Regulaminem, świadczenie usług zostaje niezwłocznie przywrócone. Dodatkowe wynagrodzenie Operatora z tytułu wznowienia świadczenia usług określone w ust. 20 nie zostanie wówczas naliczone.
 31. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług objętych Pakietem płatnym Operator może, według swego uznania, wznowić świadczenie usług objętych Pakietem płatnym na warunkach sprzed rozwiązania umowy, przy czym warunki takiego wznowienia określa każdorazowo Operator. W przypadku braku odmiennych ustaleń, umowa zostaje zawarta na warunkach takich, jakby nie doszło do jej rozwiązania, przy czym okres blokady usług wlicza się do czasu trwania umowy objętej wybranym Pakietem płatnym, tzn. okres obowiązywania Pakietu płatnego nie ulega wydłużeniu o czas blokady usług.
 32. Korzystanie z usług objętych jednym z Pakietów PRO, PRO+ Pakietu “ Warsztat Godny Zaufania lub innych, o ile wynika to z Cennika, wiąże się z uzyskiwaniem przez Właścicieli warsztatów wyższej pozycji w wyszukiwarce funkcjonującej na Portalu (pozycjonowanie). Właściciele warsztatów usług nieodpłatnych otrzymują niższe pozycje w wyszukiwarce Serwisu. Po wpisaniu odpowiednich fraz przez Użytkowników tej wyszukiwarki, zostaną w pierwszej kolejności wyświetlone Wizytówki należące do Właścicieli warsztatów korzystających z Pakietów płatnych. W pierwszej kolejności będą wyświetlane Wizytówki należące do Właścicieli warsztatów samochodowych korzystających z pakietu Warsztat Godny Zaufania.
 33. Warunkiem uzyskania pakietu Warsztat Godny Zaufania jest przejście przez Właściciela warsztatu zainteresowanego korzystaniem z pakietu audytu przeprowadzanego przez członka zespołu Operatora.
 34. Pozycja Wizytówki Właściciela warsztatu w wyszukiwarce Serwisu w pakiecie Warsztat Godny Zaufania zależy kolejno od: posiadanych wolnych terminów wizyt dostępnych dla Użytkowników, ilości zrealizowanych w poprzednim tygodniu wizyt umówionych za pośrednictwem Serwisu, ilości podanych przez Właściciela warsztatu informacji w Wizytówce, oraz ewentualnego ograniczenia świadczenia usług przez Operatora wobec Właściciela warsztatu zgodnie z § 8 ust. 22 Regulaminu.
 35. Pozycja Wizytówki Właściciela warsztatu w wyszukiwarce Serwisu w pakietach PRO i PRO+ zależy kolejno od: liczby oraz średniej wysokości opinii Użytkowników, kolejności umieszczenia Wizytówek Właścicieli warsztatów w Serwisie oraz ewentualnego ograniczenia świadczenia usług przez Operatora wobec Właściciela warsztatu zgodnie z § 8 ust. 22 Regulaminu.

§ 9. [Usługi dostępne dla Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji]

 1. Każdy Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji lub nie jest zalogowany w Portalu, może umieszczać w Serwisie komentarze do treści zamieszczonych w Serwisie w sposób określony w ust. 2-9 poniżej.
 2. Użytkownik w polu komentarza wpisuje treść komentarza, następnie podaje adres email, na który po zatwierdzeniu komentarza przez Użytkownika Operator przesyła niezwłocznie link, którego uruchomienie przez Użytkownika powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie.
 3. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia w Serwisie komentarza dotyczącego usług świadczonych przez danego Właściciela warsztatu wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez Użytkownika z usług tego Właściciela warsztatu.
 4. Użytkownik może, podczas umieszczania komentarza w Serwisie, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowych oraz zgodę na kontakt w celach marketingu bezpośredniego. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę, powinien jednak powiadomić Operatora o swej decyzji, np. za pomocą Formularza kontaktowego.
 5. W przypadku próby umieszczenia w Serwisie komentarza pozytywnego (kategoria: „Pozytywne”), aby komentarz stał się widoczny w Serwisie, Użytkownik będzie proszony w ramach weryfikacji dodawania opinii o wprowadzenie w wyznaczonym polu dziewięciocyfrowego numeru telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany darmowy SMS z kodem, który następnie należy wprowadzić w wyznaczonym miejscu pola dodawania opinii. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu SMS, na adres email, o którym mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu Operator przesyła niezwłocznie link, którego uruchomienie przez Użytkownika powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wprowadzenia do Serwisu jednego komentarza z kategorii: „Pozytywne” na temat jednego Właściciela warsztatu. W przypadku próby dodania następnej pozytywnej opinii o Właścicielu warsztatu i weryfikacji za pomocą ponownego wprowadzenia tego samego dziewięciocyfrowego numeru telefonu, dodanie takiej opinii zostanie automatycznie uniemożliwione, chyba że dany Użytkownik wziął udział w badaniu poziomu jego satysfakcji, prowadzonym przez Operatora, po ponownej wizycie u danego Właściciela warsztatu.
 7. Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia dodatkowej pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 6 także w sytuacji, w której nie nastąpiła automatyczna blokada wprowadzenia opinii, o jakiej mowa w ust. 6.
 8. Operator umożliwia Użytkownikowi, który planuje umieścić w Serwisie komentarz z kategorii: „Pozytywne”, wyrażenie zgody na otrzymywanie od Operatora informacji handlowych oraz zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego.
 9. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach, komentarzach treści reklamowych, marketingowych, promocyjnych lub stanowiących, tzw. lokowanie produktu.
 10. Użytkownik uprawniony jest do pobrania i instalacji aplikacji mobilnej Serwisu na urządzeniu mobilnym a następnie korzystania z niej na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w § 10.

§ 10. [Aplikacja mobilna]

 1. Operator udostępnia aplikację mobilną Serwisu dla Użytkowników.
 2. Użytkownik może pobrać aplikację mobilną Serwisu poprzez połączenie się urządzenia mobilnego Użytkownika ze sklepem Google Play (dla systemów Android) lub App Store (dla systemów iOS).
 3. Aplikacja mobilna Serwisu i korzystanie z niej są nieodpłatne.
 4. W celu pobrania i korzystania z aplikacji mobilnej Serwisu konieczne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia mobilnego spełniającego następujące warunki techniczne:
  1. iOS w wersji minimum 12- dla Aplikacji Mobilnej pobranej z AppStore,
  2. Android w wersji minimum 5.1 - dla Aplikacji Mobilnej pobranej z Google Play.
 5. Uruchomienie i pobranie aplikacji mobilnej Serwisu wymaga połączenia z siecią Internet, a w przypadku korzystania z funkcji ustalenia lokalizacji poszczególnych Warsztatów - aktywnej usługi GPS.
 6. W celu korzystania z aplikacji mobilnej Serwisu należy podać login, e-mail oraz hasło.
 7. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika zgodnie z umową zawartą z operatorem telekomunikacyjnym.
 8. Każdy z Użytkowników może korzystać z usług udostępnionych przez Operatora na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno aktywne konto w ramach aplikacji mobilnej zarejestrowane na jednym urządzeniu mobilnym.
 10. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem aplikacji mobilnej treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązuje się w tym zakresie do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, w szczególności w § 11.
 11. Użytkownik korzystający z aplikacji mobilnej Serwisu zobowiązany jest do korzystania z aplikacji mobilnej Serwisu w sposób:
  1. zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, a także niniejszym Regulaminem;
  2. który nie będzie zakłócał funkcjonowania aplikacji mobilnej ani zakłócał, uniemożliwiał lub utrudniał korzystanie z aplikacji mobilnej przez innych Użytkowników;
  3. nienaruszający praw Operatora ani osób trzecich,
  4. korzystania z aplikacji mobilnej oraz wszelkich zamieszczonych w niej materiałów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku.
 12. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzystając z aplikacji mobilnej Serwisu dopuszcza się działań sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, Operator może ograniczyć lub zablokować korzystanie Użytkownika z aplikacji mobilnej Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług oraz podjąć wobec Użytkownika inne przewidziane prawem działania.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do aplikacji mobilnej Serwisu.
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika hasła lub loginu osobom trzecim.
 15. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z aplikacji mobilnej Serwisu poprzez przerwanie działania aplikacji, usunięcie konta Uczestnika w aplikacji mobilnej Serwisu poprzez skorzystanie z opcji „Usuń Konto” lub odinstalowanie aplikacji z urządzenia mobilnego, co oznaczać będzie rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Odinstalowanie aplikacji wymaga od Użytkownika postępowania zgodnie z zasadami przewidzianymi dla urządzenia mobilnego, który obsługuje Użytkownik.
 16. Operator monitoruje poprawność funkcjonowania aplikacji mobilnej Serwisu, zapewniając poprawność jej działania.

§ 11. [Własne Treści]

 1. Umieszczając w Serwisie Własne Treści, które stanowią przedmiot praw autorskich, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym.
 2. Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
  1. korzystanie z Własnych Treści, w tym poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i formie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, publiczne udostępnianie Własnych Treści w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie i miejscu, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych, w tym w serwisach internetowych osób trzecich, odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora, w tym na urządzeniach mobilnych;
  2. dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by były one zgodne z Regulaminem, przepisami prawa lub były prawidłowo wyświetlane w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek, w tym pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych;
 3. Operator ma prawo udzielania osobom trzecim dalszych licencji (tzw. sublicencji) na korzystanie i dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w zakresie uzyskanej licencji.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.
 5. Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora, w sposób określony w § 3 ust. 7 Regulaminu.
 6. W przypadku otrzymania przez Operatora informacji o bezprawności treści zamieszczonych w Serwisie, w tym Własnych Treści, w szczególności ocen lub komentarzy dotyczących usług świadczonych przez Właściciela warsztatu, Operator dokona weryfikacji wiarygodności takiej informacji. W tym celu Operator wezwie Użytkownika do złożenia oświadczenia potwierdzającego umieszczenie spornych treści w Serwisie.W braku odpowiedzi na zawiadomienie lub w braku wykonania żądania Operatora objętego zawiadomieniem w całości lub w części, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego przesłania na ww. adres email, dostęp do spornych treści zostanie uniemożliwiony.
 7. W razie udzielenia przez Użytkownika odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 11 ust. 6 Regulaminu po upływie terminu 3 dni roboczych, Operator zastrzega sobie możliwość przywrócenia do Serwisu potwierdzonych spornych treści. Jeżeli opóźnienie potwierdzenia spornych treści przez Użytkownika jest nieznaczne, Operator zastrzega sobie możliwość pozostawienia ich w Serwisie, przy czym może się tak zdarzyć jedynie, gdy Użytkownik zdąży potwierdzić sporne treści zanim Operator uniemożliwi dostęp do nich w sposób bezzwłoczny.
 8. Operator zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia lub modyfikacji wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie przez Właścicieli warsztatów, w tym w szczególności firmy, znaku towarowego oraz logotypu znajdującego się w Wizytówce danego Właściciela warsztatu, w przypadku otrzymania przez Operatora informacji, iż umieszczenie wskazanych treści w Serwisie stanowi naruszenie praw własności intelektualnej osoby trzeciej. O zaistniałej sytuacji poinformuje Właściciela warsztatu.
 9. Użytkownik, a w szczególności Właściciel warsztatu, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Operator nie jest zobowiązany do sprawdzania lub weryfikacji Własnych Treści.

§ 12. [Rozwiązanie umowy; odpowiedzialność Operatora]

 1. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem warsztatu, który dokonał Rejestracji a Operatorem może zostać rozwiązana przez Właściciela warsztatu w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Konta, z zastrzeżeniem, że Umowa na korzystanie ze świadczeń objętych Pakietem płatnym “PRO” oraz “PRO+” jest zawierana pomiędzy Właścicielem warsztatu a Usługodawcą na zasadach opisanych w § 8 ust. 2, 4-6 Regulaminu.
 2. W przypadku rozwiązania umowy, o jakiej mowa w ust. 1 przez Właściciela warsztatu (przedsiębiorcę), uiszczona Opłata abonamentowa, w tym jej raty, nie podlega zwrotowi. W przypadku skutecznego rozwiązania umowy przez Właściciela warsztatu, który wybrał płatność Opłaty Abonamentowej w ratach, Właściciel zapłaci na rzecz Operatora karę umowną w wysokości równej kwocie nieuiszczonych do dnia rozwiązania umowy rat Opłaty abonamentowej, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Ponadto, rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Operatora do usunięcia z Serwisu Wizytówki danego Właściciela warsztatu, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne takiego przedsiębiorcy, które są dostępne publicznie w rejestrach urzędowych, w szczególności KRS oraz CEiDG.
 3. W związku z tym, że umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym konsumentem obejmuje swym przedmiotem dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jak również mając na uwadze, że spełnianie świadczenia przez Operatora lub wykonanie usługi następuje przed upływem terminu do odstąpienia przez wyżej wspomnianego Użytkownika od przedmiotowej umowy i po poinformowaniu go o tym (por. § 4 ust. 3 Regulaminu), Użytkownik taki nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
 4. Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie ma prawo rozwiązać umowę zawartą z Operatorem w każdym czasie, poprzez zaprzestanie korzystania z usług dostępnych w Serwisie.
 5. Operator ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Do rozwiązania umowy w powyższym trybie zastosowanie znajduje § 12 ust. 6 Regulaminu.
 6. Informacja Operatora o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Właścicielowi Warsztatu na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed datą rozwiązania umowy, chyba że Operator podlega prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego Właściciela warsztatu w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii lub może wykazać, że dany Właściciel warsztatu wielokrotnie naruszył mające zastosowanie warunki korzystania z usług, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości tych usług.
 7. Operator jest uprawniony również do rozwiązania jakiejkolwiek umowy zawartej z Właścicielem warsztatu, w tym umowy o świadczenie usług objętych Pakietem płatnym „PRO” lub „PRO+”, w trybie natychmiastowym wskazując uzasadnioną przyczynę, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, w szczególności jeżeli działanie Właściciela warsztatu jest niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub godzi w wizerunek, renomę lub inne uzasadnione interesy Serwisu lub Operatora, a także w przypadkach szczególnych określonych w Regulaminie lub w regulaminach (zasadach korzystania) z wybranych usług Portalu. Operator jest uprawniony rozwiązać umowę zawartą z Właścicielem warsztatu w trybie natychmiastowym także wówczas, jeśli okres blokady usług z powodu opóźnienia w płatności należności, w szczególności Opłaty abonamentowej lub jej raty wynosi ponad 60 (sześćdziesiąt) dni. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po stronie Właściciela warsztatu, Właściciel warsztatu zapłaci na rzecz Operatora karę umowną w wysokości równej łącznej kwocie nieuiszczonych rat Opłaty abonamentowej, pozostałych do końca obowiązywania wybranego Pakietu, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Wypowiedzenie umowy nastąpi w formie dokumentowej i będzie zawierało uzasadnienie.
 8. W przypadku opóźnienia w płatności Operator jest uprawniony do żądania, bez odrębnego wezwania i w stosunku do każdej nieuiszczonej raty Opłaty abonamentowej, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie stanowiącej równowartość 40 euro, przeliczonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym płatność raty stała się wymagalna. Powyższe uprawnienie nie ogranicza odpowiedzialności Właściciela warsztatu, a Operator może dochodzić odszkodowania przewyższającego tę kwotę, w tym rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości określonej w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.).
 9. Operator jest uprawniony przenieść wszystkie lub wybrane prawa lub obowiązki wynikające z umów zawartych z Właścicielami warsztatów na osoby trzecie.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, w tym za nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez nich umów zawartych z Właścicielami warsztatów w ramach Serwisu, jak również za następstwa działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 11. Wobec Właściciela warsztatu (przedsiębiorcy) Operator odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Operatora i wyłącznie do całkowitej łącznej kwoty 500 zł. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści Właściciela warsztatu.

§13. [Reklamacje]


 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać za pomocą Formularza kontaktowego lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1.
 3. Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem Formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości email.
 4. W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji lub drogą elektroniczną, jeśli Użytkownik wskazał taką formę kontaktu.
 5. Jeżeli Operator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika będącego konsumentem, taki Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, wspomniany Użytkownik będący konsumentem może według swojego wyboru w szczególności:
  1. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  2. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Użytkownika będącego konsumentem może wystąpić do Operatora w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz takiego Użytkownika wytoczyć powództwo przeciwko Operatorowi.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z określonych w ust. 5 pkt. 1) - 3) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

§ 14. [Aktualizacje Portalu i nowe funkcjonalności]

 1. Aktualizacje Portalu udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie, chyba że Operator wskaże, że dana aktualizacja lub związana z nią funkcjonalność jest dodatkowo płatna lub dostępna jedynie dla Użytkowników korzystających z Pakietów płatnych.
 2. Nowe funkcjonalności są udostępniane przez Operatora dla wszystkich lub wskazanych przez Operatora Użytkowników, w szczególności mogą być udostępniane Użytkownikom wybranych Pakietów płatnych.
 3. Właściciel warsztatu, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje prawo do rozwiązania umowy zawartej z Operatorem przed upływem okresu powiadomienia, który wynosi 15 (piętnaście) dni od dnia udostępnienia zmiany w serwisie przez Operatora oraz przy zachowaniu wymogów powiadomienia o wprowadzonych aktualizacjach lub funkcjonalnościach określonych w § 17 ust. 3 Regulaminu. W dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia, Użytkownik będący Właścicielem warsztatu może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zrezygnować z 15 (piętnasto) dniowego okresu powiadomienia.
 4. Propozycje dotyczące aktualizacji i nowych funkcjonalności Użytkownicy mogą zgłaszać za pomocą Formularza kontaktowego lub mailowo na adres: [email protected]. Operator dokłada starań, aby uwzględniać propozycje Użytkowników w toku przygotowywania kolejnych aktualizacji Portalu lub nowych funkcjonalności.

§ 15. [Zasady przyznawania certyfikatów rzetelności Właścicielom warsztatów]

 1. Właściciel warsztatu, który spełnia łącznie następujące wymogi:
  1. dokonał Rejestracji i posiada w Serwisie Konto,
  2. stworzył w Serwisie samodzielnie swoją Wizytówkę Właściciela warsztatu i zarządza nią,
  3. posiada w Serwisie co najmniej 20 komentarzy (ocen) od Użytkowników, odnoszących się do jakości świadczonych przez niego usług,
  4. średnia wszystkich komentarzy (ocen) Użytkowników, odnoszących się do jakości usług świadczonych przez Właściciela warsztatu, wynosi 5 na 6 możliwych gwiazdek,
  5. nie opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności pieniężnej Operatora,

  - otrzymuje od Operatora certyfikat rzetelności, w formie pisemnej, potwierdzający wysoką jakość usług świadczonych przez Właściciela warsztatu oraz dbałość o zachowanie wysokich standardów obsługi klienta, co potwierdzają komentarze (oceny) Użytkowników, zamieszczone w Serwisie. Operator oświadcza, że wystawiając certyfikat bazuje wyłącznie na średniej komentarzy (ocen) Użytkowników, odnoszących się do jakości usług świadczonych przez danego Właściciela warsztatu, zamieszczonych w Serwisie.

 2. Operator wystawia certyfikat rzetelności w terminie 30 dni od daty spełnienia przez Właściciela warsztatu, po raz pierwszy, przesłanek opisanych w ust. 1 pkt. 1) - 5) powyżej.
 3. Treść i forma certyfikatu rzetelności są chronione prawami autorskimi Usługodawcy.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia certyfikatu rzetelności, w szczególności w przypadku, jeśli poweźmie uzasadnione wątpliwości co do źródła pochodzenia komentarzy (ocen) Użytkowników lub liczba negatywnych komentarzy Użytkowników bądź ich treść uzasadniać będzie taką odmowę, w szczególności w aspekcie technologicznym. Operator nie jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji odmownej, a jego decyzja jest w tym zakresie ostateczna. Operator komunikuje podjęcie decyzji odmownej za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).

§ 16. [Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników]

Zasady, na jakich Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi określa Polityka prywatności.


§ 17. [Zmiany Regulaminu]

 1. Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 - 6 poniżej, w szczególności, gdy zmiana Regulaminu jest konieczna z uwagi na zmianę przepisów obowiązującego prawa, obowiązek wykonania prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej lub wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Wobec Użytkowników będących Właścicielami warsztatów zmiany treści Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce Regulamin) zmienionej wersji Regulaminu oraz przesłania do Właścicieli warsztatów drogą mailową powiadomienia o zmianach,chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie. Przez zmiany treści Regulaminu rozumie się też zmiany Cennika, które stają się skuteczne w tym samym trybie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 13 Regulaminu.
 4. Zmiana treści Regulaminu dokonywana przez Operatora może zostać wprowadzona wobec Użytkowników będących Właścicielami warsztatów bez zachowania 15 (piętnasto) dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy podlega on obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu, w sposób który uniemożliwia dotrzymanie wyżej wymienionego 15 (piętnasto) dniowego terminu lub musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną świadczonych usług, w szczególności przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 5. Operator może określić dłuższy okres powiadomienia niż określony w ust. 4 powyżej, jeżeli jest to konieczne, aby umożliwić Właścicielom warsztatów wprowadzenie dostosowań technicznych lub handlowych w celu dostosowania się do zmian Regulaminu.
 6. Do usług w ramach Pakietu płatnego świadczonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 7. Użytkownik będący Właścicielem warsztatu, który nie akceptuje zmiany Regulaminu zachowuje prawo do rozwiązania umowy w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Rozwiązanie takie staje się wówczas skuteczne z upływem 15 (piętnasto) dniowego okresu powiadomienia wskazanego w zdaniu pierwszym, chyba że zastosowanie znajduje inny okres. Do powyższego przypadku zastosowania nie znajduje § 12 ust. 2 Regulaminu.
 8. W dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia, Użytkownik będący Właścicielem warsztatu może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zrezygnować z 15 (piętnasto) dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 i ust. 7 powyżej.
 9. Wobec Użytkowników niebędących Właścicielami warsztatów zmiany treści Regulaminu stają się skuteczne od dnia akceptacji przez takich Użytkowników zmienionego Regulaminu, w toku:
  1. umawiania wizyty (naprawy) online, w tym w związku z korzystaniem usługi wyceny naprawy online;
  2. dodawania przez ww. Użytkownika opinii o danym warsztacie.
 10. Jeżeli Użytkownik niebędący Właścicielem warsztatu przekazał Usługodawcy swój adres email lub numer telefonu komórkowego na potrzeby przekazywania informacji handlowych, wówczas jest on informowany przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu odpowiednio drogą mailową lub w formie SMS, zaś zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce Regulamin) zmienionej wersji Regulaminu oraz powiadomienia o zmianach. Użytkownik, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, może rozwiązać Umowę zawartą z Usługodawcą poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości email lub na stronie Portalu wskazanej w wiadomości SMS. Użytkownik może także zaprzestać w każdym czasie korzystania z Portalu i poinformować Usługodawcę o konieczności zaprzestania przetwarzania jego adresu email lub numeru telefonu komórkowego, np. za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub z wykorzystaniem Formularza kontaktowego.
 11. Niezależnie od informacji o zmianach treści postanowień Regulaminu, dostępnej w Serwisie, w zakładce Regulamin, Operator może poinformować o zmianach Regulaminu na portalu Facebook oraz na fanpage’u dobrymechanik.

§ 18. [Dostępność treści Regulaminu]

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.dobrymechanik.pl/pomoc/regulamin/, a także w siedzibie Operatora.
 2. Każdy użytkownik sieci Internet może w każdej chwili pobrać nieodpłatnie Regulamin w wersji elektronicznej i zapisać go na własnym nośniku danych [wersja PDF do pobrania].
 3. Użytkownik może uzyskać wszelkie informacje w związku z usługami świadczonymi na jego rzecz przez Operatora pod numerem telefonu +48 (61) 250 41 81 oraz drogą mailową, np. korzystając z Formularza kontaktowego.
 4. Opłata dla Użytkownika za połączenie z numerem +48 (61) 250 41 81 nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

§ 19. [Postanowienia końcowe; prawo i właściwość sądu]

 1. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług zawierane na jego podstawie podlegają prawu polskiemu.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem będą rozwiązywane w miarę możliwości ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.
 4. Postanowienie ustępu 3 nie wiąże Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca uregulował zasady korzystania z określonych usług Portalu w odrębnym, szczegółowym regulaminie lub zasadach (warunkach) korzystania, wówczas korzystanie przez Użytkownika z takich usług jest regulowane w pierwszej kolejności postanowieniami szczegółowego regulaminu lub zasad (warunków) korzystania, zaś w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Do Właścicieli warsztatów korzystających z pakietów płatnych “PRO”, “PRO+” oraz “Warsztat Godny Zaufania” postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio i może być wobec nich używane określenie „Pakiet płatny”.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin obowiązujący do 2021-03-04

Regulamin konkursu „100 zł na paliwo na stacji BP z okazji 250 członków w grupie Dobry Mechanik w Warszawie - grupa dla kierowców"

Regulamin akcji promocyjnej “20 zł na paliwo na BP za umówienie online”

Regulamin akcji promocyjnej “20 zł na przejazd iTaxi za umówienie online”

Regulamin akcji promocyjnej “Świąteczny konkurs DobryMechanik.pl”