Regulamin portalu internetowego DobryMechanik.pl do 03.03.2019

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1 [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator – spółka pod firmą: DobryMechanik.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 11/8, 61-803 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352554, zidentyfikowana nadanymi jej numerami NIP 9721210206 oraz REGON 301363304, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.400 zł. Dane kontaktowe Operatora: tel. +48 (61) 250 41 81, adres poczty elektronicznej (email): kontakt@dobrymechanik.pl, formularz kontaktowy wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu;
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem: https://dobrymechanik.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora.
 4. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług Serwisu, w tym bez Rejestracji, przy czym w odniesieniu do osób fizycznych Użytkownikiem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś w przypadku osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych – osoba fizyczna legitymująca się odpowiednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
 5. Właściciel warsztatu – Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który dokonał Rejestracji w Serwisie w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w zakresie określonym w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze Regulaminu, w tym w zakresie mechaniki, diagnostyki lub napraw samochodów lub Użytkownik niebędący konsumentem, który w takim celu korzysta z Serwisu bez Rejestracji.
 6. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie zmierzający do utworzenia i aktywacji Konta przez Właściciela warsztatu.
 7. Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla Właściciela warsztatu, po zalogowaniu się w Serwisie, w ramach którego Właściciel warsztatu może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.
 8. Własne Treści – dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników.
 9. Wizytówka Właściciela warsztatu lub Wizytówka – informacja wyświetlana w Serwisie przez Operatora, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela warsztatu, w tym jego dane adresowe, stworzona przez Operatora albo Użytkownika, w tym Właściciela warsztatu. Wizytówka Właściciela warsztatu może obejmować dane, w tym informacje adresowe, dotyczące wyłącznie jednego miejsca (jednej lokalizacji), w którym Właściciel warsztatu prowadzi swoją działalność gospodarczą, w szczególności swój warsztat samochodowy. Wizytówka może obejmować rzeczywisty lub wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Aplikacja mobilna – darmowa aplikacja DobryMechanik.pl, dostępna do pobrania na urządzenia mobilne, która pozwala jej użytkownikom na korzystanie z funkcjonalności Serwisu na takich urządzeniach. Aplikacja mobilna jest skierowana do Użytkowników chcących skorzystać z usług Właścicieli warsztatów za pośrednictwem Serwisu.
 11. Nowy Klient  – Użytkownik, który w danym miesiącu kalendarzowym skontaktował się telefonicznie z Właścicielem warsztatu, dzwoniąc pod wirtualny numer telefonu przypisany przez Operatora w ramach Wizytówki do danego Właściciela warsztatu, z zastrzeżeniem, że połączenie telefoniczne Użytkownika z Właścicielem warsztatu trwało dłużej niż 20 sekund oraz że dany Użytkownik nie kontaktował się z Właścicielem warsztatu – przy wykorzystaniu wskazanego wcześniej wirtualnego numeru telefonu – w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień połączenia telefonicznego.
 12. Klient online – Użytkownik, który w danym miesiącu kalendarzowym umówił się na wizytę u danego Właściciela warsztatu w trybie opisanym w § 5 Regulaminu (przy czym liczy się data umówienia wizyty przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, a nie termin planowanej lub odbytej wizyty u Właściciela warsztatu).
 13. Pakiet płatny – odpłatny pakiet usług, w szczególności reklamowych, świadczonych przez Operatora na rzecz Właściciela warsztatu. Dostępne dla Właścicieli warsztatów są dwa Pakiety płatne o nazwach „Starter” oraz „Premium”, rozliczane w cyklach miesięcznych (miesiące kalendarzowe), których szczegółowy zakres przedmiotowy oraz ceny netto określa Cennik.

§ 2. [Postanowienia ogólne]


 1. Serwis stanowi platformę informatyczną skierowaną do podmiotów zainteresowanych promocją usług związanych z mechaniką, diagnostyką lub naprawami samochodów, blacharstwem, lakiernictwem samochodowym, sprzedażą części i akcesoriów do samochodów, świadczeniem innych usług związanych z pojazdami mechanicznymi. Serwis jest także kierowany do osób będących nabywcami ww. usług lub towarów, a także zainteresowanych ich nabyciem.
 2. Serwis stanowi wyłączną własność Operatora, z zastrzeżeniem postanowień § 8 poniżej.
 3. Operator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, dostępny w Serwisie pod adresem www.dobrymechanik.pl/kontakt/formularz/, przeznaczony do kontaktów z nim, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została przewidziana postanowieniami Regulaminu lub jest wymagana lub dopuszczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie z Serwisu przez Właścicieli warsztatów jest bezpłatne, chyba że Właściciel warsztatu zdecyduje się korzystać z usług określonych w Cenniku jako płatne, w szczególności Pakietów płatnych.
 6. Korzystanie z Serwisu przez Właścicieli warsztatów jest bezpłatne, chyba, że Właściciel warsztatu zdecyduje się korzystać z usług określonych w Cenniku jako płatne.
 7. Każdy Użytkownik, w szczególności Właściciel warsztatu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
 8. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 9. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. Bazy danych Serwisu są chronione przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 Nr 128, poz. 1402). W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, baz danych Serwisu, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich lub praw do baz danych Operatora lub osób trzecich. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.
 11. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania świadczenia usług w ramach Serwisu, w tym usług objętych Pakietami płatnymi, w związku z rozbudową lub naprawami Serwisu lub pracami konserwatorskimi dotyczącymi Serwisu. Operator dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług, wynikające z przyczyn, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, nie były uciążliwe dla Użytkowników. Operator nie ponosi z tytułu takich przerw żadnej odpowiedzialności prawnej, w tym finansowej wobec Właścicieli warsztatów.
 12. Operator nie odpowiada wobec Użytkowników za przerwy w świadczeniu usług w ramach Serwisu, w tym usług objętych Pakietami płatnymi, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących skutek zdarzeń o charakterze siły wyższej (pożaru, powodzi, silnego mrozu, intensywnego opadu śniegu, deszczu nawalnego, huraganu, klęski żywiołowej, strajku, zamieszek, wojny, rozruchów społecznych, itp.).

§ 3. [Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego dokonania przez Właściciela warsztatu Rejestracji oraz logowania się do Serwisu, niezbędne jest łącznie:

  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej, zaktualizowanej do najnowszej wersji;
  4. w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, treści wulgarnych, niecenzuralnych, obraźliwych, etc.
 3. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
 4. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 2 ust 3, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne treści, a nadto inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych treści.
 5. Ze względu na niezależne od Operatora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Operator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu lub świadczonych w ramach Serwisu usług, w tym usług objętych Pakietami płatnymi.

§ 4. [Zawarcie umowy o korzystanie z usług Serwisu; Rejestracja]


 1. Operator umożliwia zawarcie z nim umowy o korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Użytkowników niebędących Właścicielami warsztatów nieodpłatnie, a dla Właścicieli warsztatów odpłatnie (zob. Cennik) lub nieodpłatnie.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Właściciela warsztatu Rejestracji, skutkującej utworzeniem i aktywacją Konta. W przypadku Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji, do zawarcia umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do jej rozwiązania dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu lub warunków ewentualnej odrębnej usługi świadczonej przez Operatora, które zostały zaakceptowane odrębnie przez takiego Użytkownika.
 3. Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Operatora niezwłocznie po zawarciu umowy, jak również wykonanie usług w pełni, polegających w szczególności na dostarczaniu takiemu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, w tym udostępnianiu zasobów Serwisu celem dodawania przez takiego Użytkownika komentarzy i ocen oraz korzystania z usługi umawiania wizyt (napraw) online. W związku z tym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Operatorem umowy w terminie 14 dni, jednakże ma on prawo jej rozwiązania w każdym czasie, zgodnie z treścią § 11 ust. 1 Regulaminu.
 4. W celu dokonania Rejestracji Właściciel warsztatu zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu zobowiązany jest podać wymagane dane w formularzu rejestracyjnym, w tym adres email (na który Operator przesyła linka aktywującego Konto, którego kliknięcie przez Właściciela warsztatu jest warunkiem aktywacji Konta) oraz zdefiniować własne hasło dostępowe do Serwisu oraz zapoznać się i zaakceptować w pełni Regulamin
 5. Konta są niezbywalne, chyba że na zbycie Konta uprzednią zgodę wyrazi Operator, na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 5. [Usługa umawiania wizyt online]


 1. Użytkownik, o ile posiada telefon komórkowy z funkcją SMS, może skorzystać z usługi umawiania wizyt (napraw) online u Właścicieli warsztatów, którzy są objęci tą usługą w ramach Serwisu (na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem). Skorzystanie z tej usługi, zgodnie z jej nazwą, umożliwia ww. Użytkownikowi umówienie się na wizytę w określonej dacie u danego Właściciela warsztatu. Użytkownik, aby skorzystać z usługi umawiania wizyt (napraw) online powinien:

  1. odwiedzić na witrynie Serwisu podstronę, na której prezentowane są dane Właściciela warsztatu, który jest objęty ww. usługą, i z którego usług zamierza skorzystać Użytkownik,
  2. wybrać dogodny dla siebie termin wizyty u wybranego Właściciela warsztatu,
  3. wypełnić formularz, w którym należy podać następujące dane (imię i nazwisko Użytkownika; numer telefonu komórkowego Użytkownika; adres email Użytkownika; wskazanie naprawy, jakiej zamierza dokonać Użytkownik; wskazanie marki i modelu samochodu Użytkownika, który ma być objęty naprawą). Użytkownik wyraża swą zgodę na przekazanie przez Operatora powyższych danych Właścicielowi warsztatu, który został wybrany przez Użytkownika.
  4. W ciągu 5 minut na numer telefonu komórkowego Użytkownika zostanie wysłany bezpłatny SMS z kodem potrzebnym do potwierdzenia dyspozycji umówienia wizyty w warsztacie.
 2. W przypadku konieczności odwołania wizyty (naprawy) umówionej online podmiot, którego to dotyczy (odpowiednio Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 lub Właściciel warsztatu) powinien skontaktować się z drugą stroną osobiście, np. telefonicznie, w sposób niezwłoczny, w celu powiadomienia jej o konieczności odwołania wizyty. Niezależnie od powyższego, Operator umożliwia Użytkownikowi niebędącemu Właścicielem warsztatu powiadomienie go za pomocą wiadomości SMS o odwołaniu wizyty, co pozwala Operatorowi powiadomić telefonicznie Właściciela warsztatu o tej okoliczności.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Właściciela warsztatu z tytułu niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie w ramach usługi umawiania wizyt (napraw) online. Operator nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego przez niego terminu z przyczyn leżących po stronie Właściciela warsztatu. Właścicielowi warsztatu nie przysługują żadne roszczenia wobec Operatora związane z niepowiadomieniem go o odwołaniu wizyty przez Użytkownika.

§ 6 [Usługi dostępne dla Właścicieli warsztatów]


 1. Zakres usług dostępnych dla Właścicieli warsztatów został określony w Cenniku, dostępnym w ramach Serwisu pod adresem: www.dobrymechanik.pl/pomoc/dla_warsztatu/ i zależny jest od wybranego przez Właściciela warsztatu pakietu, w szczególności Pakietu płatnego.
 2. W szczególności Właściciel warsztatu może korzystać z odpłatnej usługi świadczonej przez Operatora polegającej na umożliwieniu Użytkownikom umawiania napraw (wizyt) online u danego Właściciela warsztatu, który jest objęty tą usługą w ramach Serwisu i który włączył i konfiguruje terminarz napraw dla Użytkowników będących jego klientami. Warunki korzystania z usługi, o jakiej mowa jest w zdaniu poprzednim, określa Cennik oraz inne postanowienia Regulaminu, w tym § 5 Regulaminu.
 3. Dostęp do usług płatnych, objętych danym Pakietem płatnym określonym w Cenniku, zostanie umożliwiony Właścicielowi warsztatu po zapłacie miesięcznej opłaty abonamentowej za wybrany Pakiet płatny (płatność z góry).
 4. Płatności miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu korzystania z usług płatnych Serwisu (Pakietów płatnych), Właściciele warsztatów mogą dokonywać w następujący sposób:
  • przelewem bankowym,
  • za pośrednictwem internetowego serwisu PayU.

  Przy czym za chwilę zapłaty miesięcznej opłaty abonamentowej uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Operatora pełną kwotą danej opłaty.

 5. Właściciel warsztatu, który w okresie korzystania z usług płatnych Serwisu dokonał zapłaty miesięcznej opłaty abonamentowej za kolejny miesiąc, będzie miał zapewniony dostęp do usług płatnych Serwisu zgodnie z Pakietem płatnym, jaki opłacił. Wykupiony Pakiet płatny uaktywnia się począwszy od późniejszej z dat: (a) daty wygaśnięcia bieżącego pakietu lub (b) daty zaksięgowania płatności przez Operatora. Na podstawie porozumienia Właściciela warsztatu oraz Operatora oraz za zapłatą odpowiedniej miesięcznej opłaty abonamentowej może nastąpić niezwłoczna zmiana Pakietu płatnego na droższy - w takim przypadku do uprzednio uiszczonej opłaty abonamentowej stosuje się odpowiednio § 11 ust. 2 Regulaminu.
 6. Właściciel warsztatu wyraża zgodę na przesyłanie, na podany przez niego w trakcie Rejestracji adres email lub adres email zaktualizowany w ramach Konta, faktur VAT za usługi świadczone przez Operatora.
 7. Zmiana Cennika nie wiąże Właściciela warsztatu (przedsiębiorcy) w okresie do końca opłaconego przez niego okresu abonamentowego, w którym nastąpiła zmiana Cennika. Zapłata kolejnej miesięcznej opłaty abonamentowej następuje według aktualnej jej wysokości określonej w Cenniku z chwili dokonywania zapłaty przez Właściciela warsztatu.
 8. Korzystanie z usług płatnych przez Właściciela warsztatu w żaden sposób nie uprawniania go, poza przypadkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do żądania od Operatora usuwania lub moderowania zamieszczonych w Serwisie komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 9. Publikacja w Serwisie Wizytówki Właściciela warsztatu w wersji premium jest płatna. Wysokość opłaty określa aktualny Cennik.
 10. Właściciel warsztatu, który zalogował się na swoim Koncie, może samodzielnie edytować treść Wizytówki Właściciela warsztatu, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne odnoszące się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy zachowaniu wymogów, o jakich mowa jest w § 1 pkt 9 zdanie drugie Regulaminu. Operator jest uprawniony, lecz nie jest zobowiązany, edytować Wizytówkę Właściciela warsztatu celem zapewnienia, iż zawiera ona aktualne dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela warsztatu lub spełnia ona wymagania określone w § 1 pkt 9 zdanie drugie Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Operator jest uprawniony usunąć Wizytówkę Właściciela warsztatu z Serwisu w trybie natychmiastowym albo za uprzednim powiadomieniem, według decyzji Operatora.
 11. Z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 poniżej, w celu mierzenia i rozliczania efektywności reklamy Wizytówki Właściciela warsztatu w ramach Serwisu, Operator może przypisać danemu Właścicielowi warsztatu wirtualny numer telefonu. Wskazany numer dostępny jest w Serwisie dla każdego Użytkownika. Połączenie telefoniczne zainicjowane wybraniem wirtualnego numeru telefonu przypisanego do danego Właściciela warsztatu zostaje przekierowane na rzeczywisty numer telefonu Właściciela warsztatu. Usługa o nazwie „Połączenia telefoniczne” jest rozliczana z Właścicielem warsztatu zgodnie z Cennikiem, uwzględniającym skuteczność całościowej reklamy i promocji Wizytówki Właściciela warsztatu oraz jego usług w ramach Serwisu.
 12. Operator nie jest zobowiązany do wyświetlania w ramach Wizytówki rzeczywistego lub wirtualnego numeru telefonu Właściciela warsztatu, chyba że Właściciel warsztatu wykupił pakiet „Starter” lub „Premium” objęte Cennikiem – wówczas zobowiązanie Operatora dotyczy okresu, na jaki Właściciel warsztatu wykupił jeden ze wskazanych Pakietów płatnych. Operator może umożliwić Właścicielowi warsztatu nieodpłatne korzystanie z Wizytówki obejmującej rzeczywisty lub wirtualny numer telefonu Właściciela warsztatu przez czas oznaczony, według uznania Operatora, np. przez okres testowy danego Pakietu płatnego.
 13. Właściciel warsztatu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na telefoniczne badanie przez Operatora poziomu satysfakcji Klientów online, którzy skorzystali z usług Właściciela warsztatu korzystając z usługi umawiania wizyt online. Operator jest uprawniony ustalić w szczególności, czy Klient online jest zadowolony z wizyty, czy naprawa w jego ocenie została przeprowadzona uczciwie, jaką cenę zapłacił i czy poleciłby Właściciela warsztatu innej osobie. Na podstawie zebranych informacji Operator jest uprawniony:
  1. pobrać od Właściciela warsztatu 10% prowizję, liczoną od wysokości wynagrodzenia brutto Właściciela warsztatu (części + robocizna), z którego usług skorzystał Klient online, rozliczaną przez Operatora z dołu w okresach miesięcznych, pod warunkiem, że Klient online zgodził się na telefoniczne badanie poziomu satysfakcji przez Operatora i który przekazał Operatorowi informacje, o jakich mowa w ust. 13;
  2. ustalić i powiadomić Właściciela warsztatu o wprowadzeniu indywidualnej wysokości prowizji należnej od Właściciela warsztatu za umówienie Klienta online. Nowa, indywidualna wysokość wskazanej w zdaniu poprzednim prowizji miałaby zastosowanie od następnego, miesięcznego okresu rozliczeniowego, licząc od dnia powiadomienia;
  3. wyłączyć w trybie natychmiastowym dany Pakiet płatny określonemu Właścicielowi warsztatu, jeżeli Klienci online poddani badaniu satysfakcji w znacznym procencie będą niezadowoleni ze świadczonych przez Właściciela warsztatu usług lub Właściciel warsztatu opóźnia się z zapłatą dodatkowego wynagrodzenia Operatora z tytułu umawiania wizyt (napraw) online, w tym prowizji o więcej niż 14 dni. We wskazanych przypadkach § 11 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 7 [Usługi dostępne dla Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji]


 1. Każdy Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji, może umieszczać w Serwisie komentarze do treści zamieszczonych w Serwisie w sposób określony w ust. 2-10 poniżej.
 2. Użytkownik w polu komentarza wpisuje treść komentarza, następnie podaje adres email, na który po zatwierdzeniu komentarza przez Użytkownika Operator przesyła niezwłocznie link, którego uruchomienie przez Użytkownika powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie. Adres email, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wykorzystywany jest przez Operatora wyłącznie do przesłania wiadomości email z linkiem, którego uruchomienie powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie.
 3. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia w Serwisie komentarza dotyczącego usług świadczonych przez danego Właściciela warsztatu wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez Użytkownika z usług tego Właściciela warsztatu.
 4. Użytkownik może, podczas umieszczania komentarza w Serwisie, zapisać się do newslettera przygotowywanego i wysyłanego przez Operatora drogą elektroniczną do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie, w sposób nieodpłatny, drogą elektroniczną wspomniany newsletter, mający charakter informacji handlowej. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera, powinien jednak powiadomić Operatora o swej decyzji, np. za pomocą formularza kontaktowego.
 5. W przypadku próby umieszczenia w Serwisie komentarza pozytywnego (kategoria: „Pozytywne”), aby komentarz stał się widoczny w Serwisie, Użytkownik będzie proszony w ramach weryfikacji dodawania opinii o wprowadzenie w wyznaczonym polu 9-cio cyfrowego numeru telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany darmowy SMS z kodem, który następnie należy wprowadzić w wyznaczonym miejscu pola dodawania opinii. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu SMS, na adres email, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Operator przesyła niezwłocznie link, którego uruchomienie przez Użytkownika powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie. Adres email, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wykorzystywany jest przez Operatora wyłącznie do przesłania wiadomości email z linkiem, którego uruchomienie powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wprowadzenia do Serwisu jednego komentarza z kategorii: „Pozytywne” na temat jednego Właściciela warsztatu. W przypadku próby dodania następnej pozytywnej opinii o Właścicielu warsztatu i weryfikacji za pomocą ponownego wprowadzenia tego samego 9-cio cyfrowego numeru telefonu, dodanie takiej opinii zostanie automatycznie uniemożliwione.
 7. Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia dodatkowej pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 6 także w sytuacji, w której nie nastąpiła automatyczna blokada wprowadzenia opinii, o jakiej mowa w ust. 6.
 8. Operator umożliwia Użytkownikowi, który planuje umieścić w Serwisie komentarz z kategorii: „Pozytywne”, otrzymywanie informacji SMS o promocjach sezonowych w warsztacie, którego dotyczy wprowadzana pozytywna opinia.
 9. Numer telefonu komórkowego, o którym mowa w ust. 5 jest wykorzystywany przez Operatora wyłącznie w celu weryfikacji autentyczności pozytywnych komentarzy, natomiast za wyraźną zgodą Użytkownika – przez Właściciela warsztatu w celu informowania o promocjach sezonowych w jego warsztacie, o czym mowa w ust. 8. W celu wyrażenia takiej zgody Użytkownik zaznacza checkbox o treści: „chcę otrzymywać na ten numer informacje SMS o promocjach sezonowych w warsztacie”.
 10. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach, komentarzach treści reklamowych, marketingowych, promocyjnych lub stanowiących, tzw. lokowanie produktu.

§ 8. [Własne Treści]


 1. Umieszczając w Serwisie Własne Treści, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym.
 2. Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
  1. korzystanie z Własnych Treści, w tym poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i formie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, publiczne udostępnianie Własnych Treści w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie i miejscu, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych, odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora;
  2. dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by były one zgodne z Regulaminem, przepisami prawa lub były prawidłowo wyświetlanie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek, w tym pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych;
 3. Operator ma prawo udzielania osobom trzecim dalszych licencji (tzw. sublicencji) na korzystanie i dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w zakresie uzyskanej licencji.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie;
 5. Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora, w sposób określony w § 3 ust. 4.
 6. W przypadku otrzymania przez Operatora informacji o bezprawności treści zamieszczonych w Serwisie, w tym Własnych Treści, w szczególności ocen lub komentarzy dotyczących usług świadczonych przez Właściciela warsztatu, Operator dokona weryfikacji wiarygodności takiej informacji. W tym celu i w trybie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1219) na adres email wskazany przez Użytkownika, który zamieścił w Serwisie sporne treści, Operator prześle zawiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do określonych treści, w związku z otrzymaniem informacji o ich bezprawności. Jednocześnie Operator wezwie Użytkownika do wykazania, że Użytkownik, który umieścił sporne treści w Serwisie, rzeczywiście korzystał z usług Właściciela warsztatu, którego dotyczy zamieszczona w Serwisie treść lub do złożenia oświadczenia o zgodności zamieszczonych treści ze stanem faktycznym. W braku odpowiedzi na zawiadomienie lub w braku wykonania żądania Operatora objętego zawiadomieniem w całości lub w części, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego przesłania na ww. adres email, dostęp do spornych treści zostanie uniemożliwiony.
 7. W razie udzielenia przez Użytkownika odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 8 ust. 6 Regulaminu po upływie terminu 3 dni roboczych, Operator zastrzega sobie możliwość przywrócenia do Serwisu potwierdzonych spornych treści. Jeżeli opóźnienie potwierdzenia spornych treści przez Użytkownika jest nieznaczne, Operator zastrzega sobie możliwość pozostawienia ich w Serwisie, przy czym może się tak zdarzyć jedynie, gdy Użytkownik zdąży potwierdzić sporne treści zanim Operator uniemożliwi dostęp do nich w sposób bezzwłoczny.
 8. Użytkownik, a w szczególności Właściciel warsztatu, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Operator nie jest zobowiązany do sprawdzania lub weryfikacji Własnych Treści.

§ 9. [Dane osobowe Użytkowników]


 1. Operator jest administratorem danych osobowych podanych przez Właściciela warsztatu w trakcie Rejestracji oraz przez Nowego Klienta lub Klienta online w związku z korzystaniem przez nich z dostępnych dla nich usług w ramach Serwisu.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.), a ponadto także w celu weryfikacji autentyczności pozytywnych opinii w Serwisie.
 3. Dane osobowe, których Operator jest administratorem obejmują: adres email, numer telefonu komórkowego w przypadku wprowadzania do Serwisu pozytywnych opinii o Właścicielach warsztatów, a w przypadku Użytkowników, którzy skorzystali z usługi napraw online także – imię i nazwisko Użytkownika oraz numer telefonu komórkowego Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić, np. umawiając wizytę (naprawę) online. Przez taką dobrowolną zgodę należy rozumieć także wyraźne oświadczenie zawierające zgodę na przesyłanie informacji o promocjach danego Właściciela warsztatu. W takim przypadku numer telefonu komórkowego lub adres email będą udostępnione wyłącznie Operatorowi i wykorzystane do adresowania informacji o promocjach oferowanych przez danego Właściciela warsztatu.
 5. Za wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz z zastrzeżeniem § 10, Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora, w tym w szczególności danych umieszczanych w Serwisie w ramach umieszczania w nim Własnych Treści, gdyż nie decyduje o celach i środkach ich przetwarzania - przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.
 6. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 7. Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odbywało się z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z należytą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

§ 10. [Numery IP, cookies]


 1. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.dobrymechanik.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są, np. statystyki odwiedzin.
 2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
 3. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 4. Informacje o numerach IP mogą być przekazane wyłącznie organom państwa na ich wniosek, jeżeli obowiązek przekazania takich informacji wynikał będzie z przepisów prawa.
 5. Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

§ 11. [Rozwiązanie umowy i usunięcie Profilu; odpowiedzialność Operatora]


 1. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem warsztatu a Operatorem może zostać rozwiązana przez Właściciela warsztatu w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Konta, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Właściciela warsztatu (przedsiębiorcę), uiszczona opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi. Ponadto, rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Operatora do usunięcia z Serwisu Wizytówki danego Właściciela warsztatu, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne takiego przedsiębiorcy, które są dostępne publicznie w rejestrach urzędowych, w szczególności KRS oraz CEiDG.
 3. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, za wyjątkiem usług, o których mowa w § 7.
 4. W związku z tym, że umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym konsumentem obejmuje swym przedmiotem dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jak również mając na uwadze, że spełnianie świadczenia przez Operatora lub wykonanie usługi następuje przed upływem terminu do odstąpienia przez wyżej wspomnianego Użytkownika od przedmiotowej umowy i po poinformowaniu go o tym (por. § 4 ust. 3 Regulaminu), Użytkownik taki nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
 5. Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy zawartej z Właścicielem warsztatu w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli działanie Właściciela warsztatu jest niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub godzi w wizerunek lub renomę Serwisu lub Operatora.
 6. Operator jest uprawniony przenieść wszystkie lub wybrane prawa lub obowiązki wynikające z umów zawartych z Właścicielami warsztatów na osoby trzecie.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, w tym za nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez nich umów zawartych z Właścicielami warsztatów w ramach Serwisu, jak również za następstwa działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 8. Wobec Właściciela warsztatu (przedsiębiorcy) Operator odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Operatora i wyłącznie do całkowitej łącznej kwoty 500 zł. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści Właściciela warsztatu.

§12 [Reklamacje]


 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1.
 3. Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości email.
 4. W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.
 5. Jeżeli Operator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika będącego konsumentem, taki Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, wspomniany Użytkownik będący konsumentem może według swojego wyboru w szczególności:
  1. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  2. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Użytkownika będącego konsumentem może wystąpić do Operatora w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz takiego Użytkownika wytoczyć powództwo przeciwko Operatorowi.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z określonych w ust. 5 pkt. 1) - 3) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

§ 12.a [Reklamacje prowizji i opłat dodatkowych]


 • Właściciele warsztatów będący użytkownikami Pakietów płatnych, którzy w danym miesiącu rozliczeniowym zyskali powyżej określonej, wskazanej w Cenniku liczby Nowych Klientów lub Klienci online umówili z takimi Właścicielami warsztatów wizyty online, otrzymują od Operatora podsumowanie miesiąca, w którym wskazana będzie kwota dodatkowych opłat z tytułu Nowych Klientów oraz prowizji z tytułu umówienia wizyt online przez Klientów online, należnych Operatorowi.
 • Właściciel warsztatu może sprawdzić dane, o jakich mowa w ust. 1, po zalogowaniu na swoje Konto.
 • Właściciel warsztatu może złożyć reklamację dotyczącą wysokości naliczonej przez Operatora dodatkowej opłaty lub prowizji w terminie 14 dni od daty otrzymania podsumowania miesiąca
 • Pozytywne rozpatrzenie reklamacji dodatkowej opłaty lub prowizji przez Operatora powoduje odpowiednie zmniejszenie łącznej kwoty dodatkowej opłaty lub prowizji naliczonej za miesiąc rozliczeniowy, w którym nastąpiło pozytywne rozpatrzenie reklamacji lub następny, według decyzji Operatora.
 • Jeżeli w danym miesiącu rozliczeniowym naliczona dodatkowa opłata lub prowizja ma wartość niższą niż nadpłata dodatkowej opłaty lub prowizji wynikająca z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wówczas nierozliczona część takiej nadpłaty zostaje pomniejszona w kolejnym miesiącu, za który będzie należna odpowiednio dodatkowa opłata lub prowizja (lub w razie konieczności – w dalszych kolejnych miesiącach) aż do pełnego rozliczenia nadpłaty.
 • Operator w trakcie trwania okresu abonamentowego, jak i po jego zakończeniu, nie jest zobowiązany do zwrotu Właścicielowi warsztatu nadpłaty dodatkowej opłaty lub prowizji, która powstała w wyniku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji. Wyrównanie takiej nadpłaty następuje wyłącznie w formie pomniejszania kolejnych odpowiednio - dodatkowych opłat lub prowizji aż do wyczerpania nadpłaty w sposób określony w ust. 4 i 5 powyżej.

§13 [Zasady przyznawania certyfikatów rzetelności Właścicielom warsztatów]


 1. Właściciel warsztatu, który spełnia łącznie następujące wymogi:
  1. dokonał Rejestracji w Serwisie i posiada w Serwisie swój Profil,
  2. stworzył w Serwisie samodzielnie swoją Wizytówkę Właściciela warsztatu i zarządza nią,
  3. posiada w Serwisie co najmniej 20 komentarzy (ocen) od Kierowców, odnoszących się do jakości świadczonych przez niego usług,
  4. średnia wszystkich komentarzy (ocen) Kierowców, odnoszących się do jakości usług świadczonych przez Właściciela warsztatu, wynosi 5 na 6 możliwych gwiazdek,
  5. nie opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności pieniężnej Operatora.

  otrzymuje od Operatora certyfikat rzetelności, w formie pisemnej, potwierdzający wysoką jakość usług świadczonych przez Właściciela warsztatu oraz dbałość o zachowanie wysokich standardów obsługi klienta, co potwierdzają komentarze (oceny) Kierowców, zamieszczone w Serwisie. Operator oświadcza, że wystawiając certyfikat bazuje wyłącznie na średniej komentarzy (ocen) Kierowców, odnoszących się do jakości usług świadczonych przez danego Właściciela warsztatu, zamieszczonych w Serwisie.

 2. Operator wystawia certyfikat rzetelności w terminie 30 dni od daty spełnienia przez Właściciela warsztatu, po raz pierwszy, przesłanek opisanych w ust. 1 lit. a)-e) powyżej.
 3. Treść i forma certyfikatu rzetelności są chronione prawami autorskimi Operatora Serwisu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia certyfikatu rzetelności, w szczególności w przypadku, jeśli poweźmie uzasadnione wątpliwości co do źródła pochodzenia komentarzy (ocen) Kierowców w aspekcie technologicznym. Operator nie jest zobowiązany do uzasadniania decyzji odmownej, a jego decyzja jest w tym zakresie ostateczna. Operator komunikuje podjęcie decyzji odmownej za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).

§14 [Zmiany Regulaminu]


 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2-4 poniżej.
 2. Wobec Użytkowników będących Właścicielami warsztatów zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce regulamin), zmienionej wersji Regulaminu. Przez zmiany treści postanowień Regulaminu rozumie się też zmiany Cennika, które stają się skuteczne w tym samym trybie.
 3. Wobec Użytkowników niebędących Właścicielami warsztatów zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne od dnia akceptacji przez takich Użytkowników przedmiotowych zmian Regulaminu, w toku:
  • umawiania wizyty (naprawy) online;
  • dodawania przez ww. Użytkownika opinii o danym warsztacie.
 4. Niezależnie od informacji o zmianach treści postanowień Regulaminu, dostępnej w Serwisie, w zakładce regulamin, Operator informuje o zmianach Regulaminu na portalu Facebook, na fanpage’u dobrymechanik.

§15 [Dostępność treści Regulaminu]


 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.dobrymechanik.pl/pomoc/regulamin/, a także w siedzibie Operatora.
 2. Każdy użytkownik sieci Internet może w każdej chwili pobrać nieodpłatnie Regulamin w wersji elektronicznej i zapisać go na własnym nośniku danych
 3. Użytkownik może uzyskać wszelkie informacje w związku z usługami świadczonymi na jego rzecz przez Operatora pod numerem telefonu +48 (61) 250 41 81 oraz drogą mailową, pisząc na adres kontakt@dobrymechanik.pl.

§16 [Prawo i właściwość sądu]


 1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.
 4. Postanowienie ustępu 3 nie wiąże Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.Regulamin obowiązujący do 2018-05-13