Regulamin portalu internetowego DobryMechanik.pl do 13.05.2018

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1 [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator – „DobryMechanik.pl” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Święty Marcin 11/8, 61-803 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352554, zidentyfikowana nadanymi jej numerami NIP 9721210206 oraz REGON 301363304, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.400 zł. Dane kontaktowe Operatora: tel. +48 669 217 900, adres poczty elektronicznej (email): kontakt@dobrymechanik.pl, formularz kontaktowy wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu;
 2. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną www.dobrymechanik.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część;
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie lub w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w przypadku osób fizycznych – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w przypadku osób posiadających częściową zdolność do czynności prawnych, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego;
 5. Właściciel warsztatu – Użytkownik, niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 6. Kierowca – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 7. Profil – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie, z którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane; Profil nie obejmuje Wizytówki Właściciela warsztatu.
 8. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie;
 9. Własne Treści – dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników.
 10. Wizytówka Właściciela warsztatu – informacja wyświetlana w Serwisie przez Operatora, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela warsztatu, w tym jego dane adresowe, stworzona przez Operatora albo Użytkownika Serwisu, w tym Właściciela warsztatu. Wizytówka Właściciela warsztatu może obejmować dane, w tym informacje adresowe, dotyczące wyłącznie jednego miejsca (jednej lokalizacji), w którym Właściciel warsztatu prowadzi swoją działalność gospodarczą, w szczególności swój warsztat samochodowy.
 11. Aplikacja mobilna – darmowa aplikacja mobilna DobryMechanik.pl, dostępna do pobrania na urządzenia mobilne, z której korzystanie jest możliwe niezależnie od korzystania z usług Serwisu.
 12. Nowy kierowca – Kierowca, klient Właściciela warsztatu, który w danym miesiącu rozliczeniowym umówił za pośrednictwem Serwisu i odbył pierwszą wizytę u Właściciela warsztatu będącego użytkownikiem płatnego pakietu w ramach usług świadczonych przez Operatora.

§2 [Informacje ogólne]


 1. Serwis stanowi platformę informatyczną, skierowaną do podmiotów zainteresowanych promocją usług związanych z mechaniką samochodową, blacharstwem, lakiernictwem samochodowym, sprzedażą części i akcesoriów do samochodów, świadczeniem innych usług związanych z pojazdami mechanicznymi a także do osób będących nabywcami ww. towarów lub usług a także zainteresowanych ich nabyciem. Jednakże Operator w żaden sposób nie uniemożliwia korzystania z Serwisu podmiotom innym niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
  Aplikacja mobilna nie stanowi integralnej części Serwisu.
 2. Serwis stanowi wyłączną własność Operatora, z zastrzeżeniem § 8 poniżej.
 3. Operator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, dostępny w Serwisie pod adresem www.dobrymechanik.pl/kontakt/formularz/, przeznaczony do kontaktów z nim, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona postanowieniami Regulaminu lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Kierowców.
 6. Korzystanie z Serwisu przez Właścicieli warsztatów jest bezpłatne, chyba, że Właściciel warsztatu zdecyduje się korzystać z usług określonych w Cenniku jako płatne.
 7. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
 8. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 9. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017,, poz. 880 z późn. zm.) a także do wyglądu Serwisu, jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora lub osób trzecich.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.

§3 [Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści]

 1. W celu prawidłowego korWłaścicielowi warsztatu po zapłaciezystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
 3. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
 4. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 2 ust 3, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych danych.

Rozdział II

Postanowienia dotyczące Użytkowników, ZAWARCIE UMOWY, USŁUGI

§4 [Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu – Rejestracja]


 1. Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie z nim umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Kierowców nieodpłatnie a dla Właścicieli warsztatów odpłatnie lub nieodpłatnie.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.
 3. Użytkownik będący konsumentem, w szczególności Kierowca, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Operatora niezwłocznie po zawarciu umowy, jak również wykonanie usługi w pełni, polegających w szczególności na dostarczaniu takiemu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, w tym udostępnianiu zasobów Serwisu celem dodawania przez takiego Użytkownika komentarzy, ocen, prowadzenia wirtualnej książki serwisowej oraz spisu napraw, umieszczania w Serwisie i modyfikowania swoich danych, korzystania z usługi umawiania napraw online. W związku z tym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Operatorem umowy w terminie 14 dni, jednakże ma on prawo jej rozwiązania w każdym czasie, zgodnie z treścią § 11 ust. 1 Regulaminu)
 4. W celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, zobowiązany jest podać adres email oraz zdefiniować własne hasło dostępowe do Serwisu oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 5. Zakończenie Rejestracji następuje poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „ZAREJESTRUJ SIĘ” w formularzu rejestracyjnym.

§5 [Usługi dostępne dla Kierowców]

 1. Każdy Kierowca, który dokonał Rejestracji może na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zalogowaniu do Serwisu przy pomocy loginu (adres email podany podczas Rejestracji) oraz hasła (ustalone podczas Rejestracji) korzystać z następujących usług:

  1. przeglądanie udostępnionych przez Operatora w Serwisie danych,
  2. dodawanie komentarzy do wybranych przez Operatora danych zgromadzonych w Serwisie, przy czym jeżeli komentarz dotyczy usług świadczonych przez danego Właściciela warsztatu, Kierowca jest uprawniony dodać komentarz wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego Właściciela warsztatu,
  3. prowadzenie wirtualnej książki serwisowej własnych pojazdów,
  4. prowadzenie wirtualnego spisu napraw i kontrolowanie na bieżąco stanu własnych pojazdów zgodnie z danymi wprowadzonymi do Serwisu,
  5. ocenianie jakości usług świadczonych przez Właścicieli warsztatów, przy czym jeżeli ocena dotyczy usług świadczonych przez danego Właściciela warsztatu, Kierowca jest uprawniony dokonać oceny wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego Właściciela warsztatu,
  6. umieszczanie w ramach Profilu, usuwanie i zmienianie danych dotyczących Kierowcy.
 2. Kierowca, o którym mowa jest w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, o ile posiada telefon komórkowy z funkcją SMS, może skorzystać z usługi umawiania napraw online u Właścicieli warsztatów, którzy są objęci tą usługą w ramach Serwisu (na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem). Skorzystanie z tej usługi, zgodnie z jej nazwą, umożliwia ww. Kierowcy umówienie się na wizytę w określonej dacie u danego Właściciela warsztatu. Kierowca, aby skorzystać z usługi umawiania napraw online powinien:

  1. odwiedzić na witrynie Serwisu podstronę, na której prezentowane są dane Właściciela warsztatu, który jest objęty ww. usługą, i z którego usług zamierza skorzystać Kierowca,
  2. wybrać dogodny dla siebie termin wizyty u wybranego Właściciela warsztatu,
  3. wypełnić formularz, w którym należy podać następujące dane (imię i nazwisko Kierowcy; numer telefonu komórkowego Kierowcy; adres email Kierowcy; wskazanie naprawy, jakiej zamierza dokonać Kierowca; wskazanie marki i modelu samochodu Kierowcy, który ma być objęty naprawą). Kierowca wyraża swą zgodę na przekazanie przez Operatora powyższych danych Właścicielowi warsztatu, który został wybrany przez Kierowcę.
  4. W ciągu 5 minut na numer telefonu komórkowego Kierowcy zostanie wysłany bezpłatny SMS z kodem potrzebnym do potwierdzenia dyspozycji umówienia wizyty w warsztacie.

§ 6 [Usługi dostępne dla Właścicieli warsztatów]

 1. Zakres usług dostępnych dla Właścicieli warsztatów został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Cennik, dostępnym w ramach Serwisu pod adresem: www.dobrymechanik.pl/pomoc/dla_warsztatu/ i zależny jest od wybranego przez Właściciela warsztatu pakietu.
 2. Usługi świadczone dla Właścicieli warsztatów są bezpłatne, chyba że co innego wynika z Cennika.
  W szczególności Właściciel warsztatu może korzystać z odpłatnej usługi świadczonej przez Operatora, polegającej na umożliwieniu zarejestrowanym Kierowcom umawiania napraw online u danego Właściciela warsztatu, którzy jest objęty tą usługą w ramach Serwisu i który włączył i konfiguruje terminarz napraw dla Kierowców. Warunki korzystania z usługi, o jakiej mowa jest w zdaniu poprzedzającym określa także Cennik oraz inne postanowienia Regulaminu, w tym § 5 ust. 2 Regulaminu.
 3. Dostęp do usług płatnych, objętych danym pakietem określonym w Cenniku, zostanie umożliwiony Właścicielowi warsztatu po zapłacie miesięcznej lub rocznej opłaty abonamentowej za wybrany pakiet.
 4. Płatności miesięcznych albo rocznych opłat abonamentowych z tytułu korzystania z usług płatnych Serwisu, Właściciele warsztatów mogą dokonywać w następujący sposób:
  • przelewem bankowym,
  • za pośrednictwem internetowego serwisu PayU.

  Przy czym za chwilę zapłaty miesięczniej lub rocznej opłaty abonamentowej uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Operatora.

 5. Właściciel warsztatu, który w okresie korzystania z usług płatnych Serwisu dokonał zapłaty miesięcznej lub rocznej opłaty abonamentowej za kolejny miesiąc lub rok, będzie miał zapewniony dostęp do usług płatnych Serwisu zgodnie z pakietem, jaki opłacił. Wykupiony pakiet uaktywnia się począwszy od późniejszej z dat: (a) daty wygaśnięcia bieżącego pakietu lub (b) daty zaksięgowania płatności przez Operatora. Na podstawie porozumienia Właściciela warsztatu oraz Operatora oraz za zapłatą odpowiedniej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej może nastąpić niezwłoczna zmiana pakietu na droższy, w takim przypadku do uprzednio uiszczonej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej stosuje się odpowiednio § 11 ust. 2 Regulaminu.
 6. Właściciel warsztatu wyraża zgodę na przysłanie na podany przez niego w trakcie Rejestracji adres email faktury VAT za usługi świadczone przez Operatora w formie załącznika, w formacie pdf, do wiadomości email.
 7. Zmiana Cennika nie wiąże Właściciela warsztatu (przedsiębiorcy) w okresie do końca opłaconego przez niego okresu abonamentowego, w którym nastąpiła zmiana Cennika. Zapłata kolejnej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej następuje według aktualnej jej wysokości określonej w Cenniku z chwili dokonywania zapłaty przez Właściciela warsztatu.
  Właściciel warsztatu, który opłacił pakiet roczny, w razie zmian Cennika może zdecydować, czy od kolejnego miesiąca chce korzystać z usług Serwisu według nowego Cennika. Wówczas uiszczona opłata roczna ulega stosownym zmianom rozliczanym w kolejnych miesiącach (wraz z ewentualnymi prowizjami), przy czym rozliczenie następuje według taryfy rocznej za wykupiony pakiet według nowych zasad. Do uiszczonej opłaty rocznej na dotychczasowych zasadach doliczona (lub odliczona) zostaje do każdego z pozostałych do końca roku abonamentowego miesięcy proporcjonalna nadwyżka (obniżka) przypadająca na dany miesiąc według stawki pakietu rocznego.
 8. Korzystanie z usług płatnych przez Właściciela warsztatu w żaden sposób nie uprawniania go, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, do żądania od Operatora usuwania lub moderowania zamieszczonych w Serwisie komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 9. Publikacja w Serwisie Wizytówki Właściciela warsztatu jest płatna. Wysokość opłaty określa aktualny Cennik. Opłata za publikację Wizytówki Właściciela warsztatu jest opłatą jednorazową (opłata aktywacyjna). Z opłaty aktywacyjnej zwolnieni będą Właściciele warsztatu, którym Operator zaproponuje publikację Wizytówki Właściciela Warsztatu. Opłata aktywacyjna nie dotyczy Wizytówki Właściciela warsztatu, która została opublikowana w Serwisie przed wejściem w żucie zmiany Regulaminu obejmującej dodanie postanowień niniejszego ustępu.
 10. Właściciel warsztatu, który zalogował się na swoim Profilu, może samodzielnie edytować treść Wizytówki Właściciela warsztatu, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne odnoszące się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy zachowaniu wymogów, o jakich mowa jest w § 1 ust. 10 zdane drugie niniejszego Regulaminu. Operator jest uprawniony, choć nie jest zobowiązany, edytować Wizytówkę Właściciela warsztatu celem zapewnienia, iż zawiera ona aktualne dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela warsztatu lub spełnia ona wymagania określone w § 1 ust. 10 zdanie drugie Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Operator jest uprawniony usunąć Wizytówkę Właściciela warsztatu z Serwisu w trybie natychmiastowym albo za uprzednim powiadomieniem, według decyzji Operatora.
 11. Każdemu Właścicielowi warsztatu przypisany jest w ramach Serwisu wirtualny numer telefonu dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym w szczególności dla Kierowców. Połącznie telefoniczne zainicjowane wybraniem wirtualnego numeru telefonu przypisanego do danego Właściciela warsztatu zostanie przekierowane na rzeczywisty numer telefonu Właściciela warsztatu. Usługa polegająca na przypisaniu wirtualnego numeru telefonu i przekierowaniu połączenia telefonicznego jest bezpłatna, chyba, że co innego wynika z Cennika.

§7 [Usługi dostępne dla Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji w Serwisie]

 1. Każdy Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie może umieszczać w Serwisie komentarze do treści zamieszczonych w Serwisie w sposób określony w ust. 2
 2. Użytkownik w polu komentarza wpisuje treść komentarza, następnie podaje adres email na który po zatwierdzeniu komentarza przez Użytkownika Operator przesyła niezwłocznie link, którego uruchomienie przez Użytkownika powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie. Adres email, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wykorzystywany jest przez Operatora wyłącznie do przesłania wiadomości email z linkiem, którego uruchomienie powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie.
 3. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia w Serwisie komentarza dotyczącego usług świadczonych przez danego Właściciela warsztatu wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez Użytkownika z usług tego Właściciela warsztatu.
 4. Użytkownik może, podczas umieszczania komentarza w Serwisie, zapisać się do newslettera przygotowywanego i wysyłanego przez Operatora drogą elektroniczną do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie, w sposób nieodpłatny, drogą elektroniczną wspomniany newsletter, mający charakter informacji handlowej.
 5. W przypadku próby umieszczenia w Serwisie komentarza pozytywnego (kategoria: „Pozytywne”), aby komentarz stał się widoczny w Serwisie, Użytkownik będzie proszony w ramach weryfikacji dodawania opinii o wprowadzenie w wyznaczonym polu 9-cio cyfrowego numeru telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany darmowy SMS z kodem, który następnie należy wprowadzić w wyznaczonym miejscu pola dodawania opinii. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu SMS, na adres email, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Operator przesyła niezwłocznie link, którego uruchomienie przez Użytkownika powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie. Adres email, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wykorzystywany jest przez Operatora wyłącznie do przesłania wiadomości email z linkiem, którego uruchomienie powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wprowadzenia do Serwisu jednego komentarza z kategorii: „Pozytywne” na temat jednego Właściciela warsztatu. W przypadku próby dodania następnej pozytywnej opinii o Właścicielu warsztatu i weryfikacji za pomocą ponownego wprowadzenia tego samego 9-cio cyfrowego numeru telefonu, dodanie takiej opinii zostanie automatycznie uniemożliwione.
 7. Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia dodatkowej pozytywnej opinii, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu, także w sytuacji, w której nie nastąpiła automatyczna blokada wprowadzenia opinii, o jakiej mowa w § 7 ust. 6.
 8. Operator umożliwia Użytkownikowi, który planuje umieścić w Serwisie komentarz z kategorii: „Pozytywne”, otrzymywanie informacji SMS o promocjach sezonowych w warsztacie, którego dotyczy wprowadzana pozytywna opinia.
 9. Numer telefonu komórkowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu jest wykorzystywany przez Operatora wyłącznie w celu weryfikacji autentyczności pozytywnego komentarza, natomiast za wyraźną zgodą Użytkownika – przez Właściciela warsztatu w celu informowania o promocjach sezonowych w jego warsztacie, o czym mowa w § 7 ust. 8. W celu wyrażenia takiej zgody Użytkownik zaznacza checkbox o treści: „chcę otrzymywać na ten numer informacje SMS o promocjach sezonowych w warsztacie”.

§8 [Własne Treści]

 1. Umieszczając w Serwisie Własne Treści, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym.
 2. Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
  1. korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora;
  2. dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.
  4. Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora, w sposób określony w §3 ust. 5.
 3. W przypadku otrzymania przez Operatora informacji o bezprawności treści zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności ocen lub komentarzy dotyczących usług świadczonych przez Właściciela warsztatu, Operator dokona weryfikacji wiarygodności takiej informacji. W tym celu i w trybie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1030 z późn. zm.) na adres email wskazany przez Użytkownika, który zamieścił w Serwisie sporne treści, Operator prześle zawiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści w związku z otrzymaniem informacji o ich bezprawności wraz z wezwaniem do wykazania, że Użytkownik, który umieścił sporne treści w Serwisie rzeczywiście korzystał z usług Właściciela warsztatu, którego dotyczy zamieszczona w Serwisie treść lub do złożenia oświadczenia o zgodności zamieszczonych treści ze stanem faktycznym. W braku odpowiedzi na zawiadomienie lub w braku wykonania żądania Operatora objętego zawiadomieniem w całości lub w części, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego przesłania na ww. adres email, dostęp do spornych treści zostanie uniemożliwiony.
 4. W razie udzielenia przez Użytkownika odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu po upływie 3-dniowego terminu, Operator zastrzega sobie możliwość przywrócenia do Serwisu potwierdzonych spornych treści. Jeżeli opóźnienie potwierdzenia spornych treści przez Użytkownika jest nieznaczne, Operator zastrzega sobie możliwość pozostawienia ich w Serwisie, przy czym może się tak zdarzyć jedynie, gdy Użytkownik zdąży potwierdzić sporne treści zanim Operator uniemożliwi dostęp do nich w sposób bezzwłoczny.

Rozdział III

§9 [Dane Użytkowników – Polityka PRYWATNOŚCI]

 1. Operator jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji oraz w trakcie korzystania przez zarejestrowanego Kierowcę z usługi umawiania napraw online. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie lub skorzystania z usługi napraw online oraz weryfikacji autentyczności pozytywnej opinii na temat Właściciela warsztatu.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1030 z późn. zm.), a ponadto także w celu weryfikacji autentyczności pozytywnych opinii w Serwisie.
 3. Dane osobowe których Operator jest administratorem obejmują: adres email, numer telefonu komórkowego w przypadku wprowadzania do Serwisu pozytywnych opinii o Właścicielach warsztatów, a w przypadku zarejestrowanych Kierowców, którzy skorzystali z usługi napraw online także – imię i nazwisko Kierowcy oraz numer telefonu komórkowego Kierowcy.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić.
  Przez taką dobrowolną zgodę należy rozumieć także wyraźne oświadczenie zawierające zgodę na przesyłanie informacji o promocjach danego Właściciela warsztatu.
  W takim przypadku numer telefonu komórkowego lub adres email będą udostępnione wyłącznie Operatorowi i wykorzystane do adresowania informacji o promocjach oferowanych przez danego Właściciela warsztatu.
 5. Za wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora, w tym w szczególności danych umieszczanych w Serwisie w ramach umieszczania w nim Własnych Treści oraz uzupełnienia Profilu, gdyż nie decyduje o celach i środkach ich przetwarzania - przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.
 6. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu, a także potwierdzenia pozytywnych opinii pozostawianych w Serwisie.
 7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 8. Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów zarówno danych, których jest administratorem, jaki i danych powierzonych do przetwarzania.

§10 [Gromadzenie przez Operatora danych innych niż osobowe]

 1. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.dobrymechanik.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
 2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
 3. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 4. Informacje o numerach IP mogą być przekazane wyłącznie organom państwa na ich wniosek, jeżeli obowiązek przekazania takich informacji wynikał będzie z przepisów prawa.
 5. Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

Rozdział IV

Rozwiązanie umowy

§11 [Rozwiązanie umowy i usunięcie Profilu]

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Profilu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Właściciela warsztatu (przedsiębiorcę), uiszczona miesięczne albo roczna opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.
  Ponadto, rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Operatora do usunięcia Wizytówki danego Właściciela warsztatu, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne takiego przedsiębiorcy, które są dostępne publicznie w rejestrach urzędowych, w szczególności KRS oraz CEiDG.
 3. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, za wyjątkiem usług, o których mowa w §7.
 4. W związku z tym, że umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym konsumentem obejmuje swym przedmiotem dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jak również mając na uwadze, że spełnianie świadczenia przez Operatora lub wykonanie usługi następuje przed upływem terminu do odstąpienia przez wyżej wspomnianego Użytkownika od przedmiotowej umowy i po poinformowaniu go o tym (por. § 4 ust. 3 Regulaminu), Użytkownik taki nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

Rozdział V

REKLAMACJE

§12 [Reklamacje]

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w §2 ust. 3 lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1.
 3. Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości email.
 4. W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.
 5. Jeżeli Operator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Kierowcy, Kierowca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Kierowca może według swojego wyboru w szczególności:
  1. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  2. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Kierowcy może wystąpić do Operatora w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Kierowcy wytoczyć powództwo przeciwko Operatorowi
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kierowcę z określonych w ppkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów

§12a [Reklamacje prowizji – tryb uproszczony]

 • Właściciele warsztatów będący użytkownikami płatnych pakietów, którzy w danym miesiącu rozliczeniowym zyskali powyżej 4 Nowych kierowców, w ostatnim dniu miesiąca rozliczeniowego otrzymują od Operatora podsumowanie miesiąca, w którym wskazana będzie kwota prowizji należnej Operatorowi za umówienie wizyt Nowych kierowców.
 • Właściciel warsztatu po zalogowaniu do Serwisu uzyskuje wgląd do wykazu umawianych wizyt w jego warsztacie przez konsultantów Operatora za pośrednictwem Serwisu.
 • W wykazie, o którym mowa w § 12a ust. 2 zawarta będzie informacja o każdej indywidualnej wizycie, oraz adnotacja, czy za daną wizytę Operator nalicza należną prowizję.
 • Przy każdej wizycie, za którą Operator naliczy Właścicielowi warsztatu prowizję (kategoria: „płatna”) znajduje się przycisk „Reklamacja”, który umożliwia Właścicielowi warsztatu złożenie reklamacji w związku z naliczeniem prowizji za daną wizytę. W ramach składania reklamacji, Właściciel warsztatu może uzasadnić nienależność prowizji za daną wizytę.
 • Reklamację, o której mowa w § 12a ust. 4 można złożyć w terminie 30 dni od daty umówienia wizyty niezależnie od tego, czy w międzyczasie nastąpiła zmiana miesiąca rozliczeniowego.
 • Pozytywne rozpatrzenie reklamacji prowizji przez Operatora powoduje odpowiednie zmniejszenie łącznej kwoty prowizji naliczonych za dany miesiąc rozliczeniowy, przy czym jeżeli Operator pozytywnie rozpatrzy reklamację w następnym miesiącu rozliczeniowym, pomniejszona zostanie kwota prowizji za ten następny miesiąc rozliczeniowy.
 • Jeżeli w miesiącu rozliczeniowym, następującym po miesiącu rozliczeniowym, którego dotyczy pozytywnie rozpatrzona reklamacja, Właściciel warsztatu nie zyskał powyżej 4 (czterech) Nowych kierowców, należne mu pomniejszenie prowizji następuje w kolejnym miesiącu rozliczeniowym, za który należna będzie prowizja. Jeżeli w takim kolejnym miesiącu rozliczeniowym naliczona prowizja ma wartość niższą niż nadpłata prowizji wynikająca z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wówczas nierozliczona część takiej nadpłaty zostaje pomniejszona w kolejnym miesiącu, za który będzie należna prowizja (lub w razie konieczności – w dalszych kolejnych miesiącach) aż do pełnego rozliczenia nadpłaty.
 • Operator w trakcie trwania okresu abonamentowego nie jest zobowiązany do zwrotu Właścicielowi warsztatu nadpłaty prowizji, która powstała w wyniku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji. Wyrównanie takiej nadpłaty następuje wyłącznie w formie pomniejszania kolejnych prowizji aż do wyczerpania nadpłaty w sposób określony w § 12a ust. 6 i 7 Regulaminu.

§13 [Zmiany Regulaminu]

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
 2. Wobec Użytkowników będących Właścicielami warsztatów zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce regulamin), zmienionej wersji Regulaminu.
  Przez zmiany treści postanowień Regulaminu rozumie się też zmiany Cennika, które stają się skuteczne w tym samym trybie.
 3. Wobec Użytkowników niebędących Właścicielami warsztatów zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne od dnia akceptacji przez takich Użytkowników przedmiotowych zmian Regulaminu, w toku:
  • logowania się przez ww. Użytkownika do „Książki napraw samochodu online”;
  • dodawania przez ww. Użytkownika opinii o danym warsztacie.
 4. Niezależnie od informacji o zmianach treści postanowień Regulaminu, dostępnej w Serwisie, w zakładce regulamin, Operator informuje o zmianach Regulaminu na portalu Facebook, na fanpage’u dobrymechanik oraz za pośrednictwem wiadomości email wysyłanych do Użytkowników, w tym Właścicieli warsztatów, którzy udostępnili Operatorowi swoje adresy email w celu kontaktowania się z nimi.

Rozdział VI

Certyfikaty rzetelności

§14 [Zasady przyznawania certyfikatów rzetelności Właścicielom warsztatów]

 1. Właściciel warsztatu, który spełnia łącznie następujące wymogi:
  1. dokonał Rejestracji w Serwisie i posiada w Serwisie swój Profil,
  2. stworzył w Serwisie samodzielnie swoją Wizytówkę Właściciela warsztatu i zarządza nią,
  3. posiada w Serwisie co najmniej 20 komentarzy (ocen) od Kierowców, odnoszących się do jakości świadczonych przez niego usług,
  4. średnia wszystkich komentarzy (ocen) Kierowców, odnoszących się do jakości usług świadczonych przez Właściciela warsztatu, wynosi 5 na 6 możliwych gwiazdek,
  5. nie opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności pieniężnej Operatora.

  otrzymuje od Operatora certyfikat rzetelności, w formie pisemnej, potwierdzający wysoką jakość usług świadczonych przez Właściciela warsztatu oraz dbałość o zachowanie wysokich standardów obsługi klienta, co potwierdzają komentarze (oceny) Kierowców, zamieszczone w Serwisie. Operator oświadcza, że wystawiając certyfikat bazuje wyłącznie na średniej komentarzy (ocen) Kierowców, odnoszących się do jakości usług świadczonych przez danego Właściciela warsztatu, zamieszczonych w Serwisie.

 2. Operator wystawia certyfikat rzetelności w terminie 30 dni od daty spełnienia przez Właściciela warsztatu, po raz pierwszy, przesłanek opisanych w ust. 1 lit. a)-e) powyżej.
 3. Treść i forma certyfikatu rzetelności są chronione prawami autorskimi Operatora Serwisu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia certyfikatu rzetelności, w szczególności w przypadku, jeśli poweźmie uzasadnione wątpliwości co do źródła pochodzenia komentarzy (ocen) Kierowców w aspekcie technologicznym. Operator nie jest zobowiązany do uzasadniania decyzji odmownej, a jego decyzja jest w tym zakresie ostateczna. Operator komunikuje podjęcie decyzji odmownej za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§15 [Dostępność treści Regulaminu]

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.dobrymechanik.pl/pomoc/regulamin/, a także w siedzibie Operatora.
 2. Każdy użytkownik sieci Internet może w każdej chwili pobrać Regulamin w wersji elektronicznej i zapisać go na własnym nośniku danych.
 3. Kierowca może uzyskać wszelkie informacje w związku z usługami świadczonymi na jego rzecz przez Operatora pod numerem telefonu +48 669 217 900 oraz drogą mailową, pisząc na adres kontakt@dobrymechanik.pl.

§15 [Prawo i właściwość sądu]

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 poz. 1230 z późn. zm.).
 2. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.
 3. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności Kierowców.Rejestr zmian

 1. Regulamin obowiązujący do 2014-06-02
 2. Regulamin obowiązujący do 2014-10-22
 3. Regulamin obowiązujący do 2014-12-25
 4. Regulamin obowiązujący do 2016-08-31
 5. Regulamin obowiązujący do 2017-05-25