Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Dobrymechanik.pl sp. z o.o. prowadząca serwis internetowy dobrymechanik.pl, realizuje swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Administrator danych

Dobrymechanik.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 11, 61-803 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352554, zidentyfikowana nadanymi jej numerami NIP 9721210206 oraz REGON 301363304, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.400 zł.

Cele przetwarzania

 • wykonanie umowy,
 • marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora danych,
 • rozpatrzenie reklamacji,
 • udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Podstawy prawne przetwarzania

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Odbiorcy danych

 • podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi remarketingu (wyświetlania reklam Administratora danych w serwisach internetowych osób trzecich),
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi IT, w tym hostingu danych i usługi poczty elektronicznej,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi telekomunikacyjne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.


Informacje szczegółowe

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które dobrowolnie podałeś nam:

 • wypełniając formularz służący do dodawania nowego warsztatu (rejestracji) w serwisie dobrymechanik.pl, te dane obejmują w szczególności twoją firmę, adres warsztatu, nr telefonu, adres email,
 • wypełniając formularz kontaktowy służący również do składania reklamacji, te dane obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres email.

Ponadto gromadzimy dane związane z Twoją aktywnością w serwisie dobrymechanik.pl, tj. w szczególności adres IP oraz dane Twojej przeglądarki.


Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować: przesyłając email na adres: rodo@dobrymechanik.pl lub, pisemnie, pocztą na adres: ul. Święty Marcin 11, 61-803 Poznań. Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

Dane przetwarzamy w celu wykonania łączącej nas z Tobą umowy, której zakresem objęte jest wyświetlanie Twoich danych w formie wizytówki warsztatu w serwisie dobrymechanik.pl – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto wykorzystujemy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego oferowanych w ramach serwisu dobrymechanik.pl usług. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, będziesz co jakiś czas otrzymywał od nas wiadomości email dotyczące naszych usług.

Twoje dane wykorzystywane są przez nas, w ramach marketingu bezpośredniego, w celu wyświetlania Tobie naszych reklam w serwisach internetowych osób trzecich (remarketing).

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Twoje dane, jakie podałeś w formularzu kontaktowym, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a jeżeli złożyłeś reklamację, w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, którą możesz w każdej chwili cofnąć (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane podane w dokumentacji sprzedażowej (faktury VAT, księgi rachunkowe) przetwarzamy z uwagi na fakt iż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).


Profilowanie

W celu o jakim mowa powyżej, tj. marketingu bezpośredniego, przy użyciu danych osobowych tworzymy profile osób odwiedzających nasz serwis. Dzięki temu możemy wyświetlić Tobie w innych serwisach internetowych materiały reklamowe dotyczące naszej działalności, które mogą być dla Ciebie interesujące. W tym celu wykorzystujemy: kody piksel Facebooka, które służą nam do zarządzania reklamami w serwisie Facebook i prowadzenia działań marketingowych oraz kod remarketingowy Google, które służą do zarządzania reklamami Google.

Jednakże w oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane przekazywane są podmiotom, które świadczą dla nas usługi wyświetlania materiałów reklamowych w serwisach internetowych. Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w tym pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych oraz dostarczeniem usług poczty elektronicznej - im również przekazujemy dane osobowe.

Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w tym pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych - im również przekazujemy dane osobowe.

W związku z prowadzeniem księgowość i rozliczaniem podatków, dane objęte dokumentacją sprzedażową przekazujemy podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe i doradztwa podatkowego.


Jak długo przetwarzamy Twoje dane

Twoje dane przetwarzamy dopóki wiąże nas z Tobą umowa, a po jej rozwiązaniu przez okres w jakim możesz dochodzić od nas roszczeń związanych z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem.

Jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, przetwarzamy je dopóki nie cofniesz udzielonej zgody.

Dane objęte dokumentacją księgową i rachunkową przetwarzamy przez okres pięciu lat od zakończenia roku podatkowego, w którego dany dokument dotyczy.


Prawo wniesienia skargi do organu

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.


Jakie masz prawa?

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 2. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Poniżej omawiamy szerzej wybrane kategorie Twoich uprawnień:


Prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.


Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.


Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz „prawo do bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli, m.in.:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
 2. jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
 3. zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.