DobryMechanik.pl

OC dla warsztatów samochodowych

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej firmy

Ergo Hestia

 • Autorski program z niedostępnym dla innych warsztatów zakresem ubezpieczenia
 • Atrakcyjna cena polisy
 • Maksymalny zakres ochrony

Przedstawiamy najbardziej kompleksową
i najkorzystniejszą finansowo
polisę OC dla warsztatów

Podstawowym założeniem programu jest finansowe zabezpieczenie właścicieli warsztatów samochodowych
w przypadku ich odpowiedzialności za powstanie szkody na osobie lub w mieniu
wyrządzonej osobom trzecim.

Podstawowy zakres polisy:

 • szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich będących przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody wyrządzone pracownikom,
 • szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem,
 • szkody w pojazdach mechanicznych będących w pieczy lub pod dozorem,
 • szkody wynikające z emisji, wycieku substancji niebezpiecznych,
 • szkody w mieniu poddanym obróbce lub innym czynnościom,
 • szkody w pojazdach powstałe podczas transportu/ przemieszczania się na własnych kołach do innego zakładu naprawczego,
 • szkody w pojazdach klientów warsztatu wyrządzone przez pracowników podczas jazd próbnych
 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały napodstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
 • szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną),
Aleksander

Przez długi okres szukaliśmy odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego, który mógłby w pełni zabezpieczyć warsztaty z którymi współpracujemy. Z Ergo Hestia udało nam się wynegocjować najlepsze warunki, dlatego możemy w pełni zarekomendować Państwu ten wybór.

Aleksander Szenk

Składki oraz sumy gwarancyjne

Składki oraz sumy gwarancyjne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły:

+48 503 758 803

lub zostaw swoje dane w formularzu,
skontaktujemy się z Tobą: