Umawianie wizyty - Termin i auto

Wizytę zgłosisz w 2 minuty, otrzymasz potwierdzenie telefoniczne i SMS.
 1. Naprawa jest wykonywana na żądanie klienta, na podstawie sporządzonego przez serwis zlecenia wykonania usługi-naprawy/diagnostyki. 2. Na karcie zlecenia są dane Klienta oraz dane samochodu. Ponadto karta zlecenia zawiera przewidywany zakres czynności serwisowych, naprawczych i diagnostycznych zleconych przez Klienta, opis niedomagań usterek które obowiązkowo musi przekazać Klient aby usługa mogła być prawidłowo ukierunkowana. 3. Przed oddaniem samochodu do naprawy Klient zobowiązany jest przekazać wykaz przedmiotów wartościowych znajdujących się w pojeździe pracownikowi działu obsługi klienta firmy Centrum Napraw Powypadkowych Dobrucki . W przypadku nie spełnienia przez Klienta warunku pkt 3 firma Centrum Napraw Powypadkowych Dobrucki nie bierze odpowiedzialności materialnej za pozostawione przedmioty. 4. Na życzenie klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy samochodu. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenie przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu dające się ustalić w czasie czynności przyjęcia samochodu z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania. 5. Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych serwis poinformuje Klienta. W takim przypadku wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzonego zakresu usług serwisowych. Forma zatwierdzenia-pisemna, ustna/telefoniczna, e-mail , sms każdorazowo określi serwis firmy Centrum Napraw Powypadkowych Dobrucki . W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy a mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu serwis uprzedzi Klienta o konieczności usunięcia takich usterek. Serwis stosuje kalkulację wynikową na zleconą usługę po zakończeniu naprawy samochodu i wykonaniu wszelkich prac określonych w zleceniu wykonania usługi oraz dodatkowo uzgodnionych w trakcie realizacji zlecenia. 6. Jeżeli z jakiś przyczyn Klient zrezygnuje z naprawy samochodu w trakcie rozpoczętego wykonywania usług zgodnie z sporządzonym przez serwis zleceniem klient musi pokryć koszty montażu rozbrojonych elementów samochodu (przywrócenia do stanu przed rozpoczęciem naprawy-jeśli istnieje taka możliwość). W przypadku odstąpienia Klienta od pokrycia wszelkich kosztów związanych z poskładanie pojazdu serwis odstąpi od dalszych usług i wyda Klientowi samochód nie poskładany do stanu w jakim był przyjęty do naprawy (rozbrojony w stanie jakim została podjęta decyzja o rezygnacji z usługi) . 7. Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu po otrzymaniu informacji z serwisu. W razie uchybiania przez Klienta powyższemu terminowi odbioru serwis prześle klientowi drogą pocztową wezwanie z podaniem dodatkowego terminu na odbiór. Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze pojazdu zapłaci serwisowi karę umowną w wysokości 30 zł. za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis może dochodzić odszkodowania na warunkach ogólnych jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną. 8. Nie odebranie pojazdu w ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt 7 oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się pojazdu . Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy. 9. Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie cenników obowiązujących w serwisie w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz części zamiennych znajdują się w serwisie i na żądanie Klienta będą mu przedstawione do wglądu. Należność za wykonane zlecenia jest płatne na postawie wystawionej na dzień odbioru faktury, rachunku lub paragonu, gotówką w kasie serwisu przed wydaniem pojazdu lub inną formą płatności wskazanej przez serwis( karta,przelew ).Serwis nie wykonuje żadnych usług w których forma płatności miała by być przelewem z odroczonym terminem płatności . Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej- począwszy od dnia wymagalności . 10. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy pojazdu wykonanej na podstawie powyższego zlecenia usługi Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX . 11. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt. 10 . Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobom trzecim, zajmującej się przechowywaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta . 12. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związanie z przedmiotem zastawu. 13. Serwis nie odpowiada za samochody naprawione i nie odebrane w wyznaczonym terminie . 14. Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę firmy Centrum Napraw Powypadkowych Dobrucki . 15. Klient podpisując zlecenie dotyczące naprawy samochodu wskazanego w zleceniu oświadcza iż jest uprawniony do wyrażania zgody ustawiania zastawu na przekazanego do serwisu Centrum Napraw Powypadkowych Dobrucki samochodu wskazanego w zleceniu naprawy. 16. Informacja dla klienta-serwis nie jest w stanie sprawdzić przy przyjęciu samochodu do naprawy czy wszystko w nim działa, w związku z tym nie bierze też odpowiedzialności czy wszystko w nim działa przy wydaniu samochodu z serwisu. Serwis odpowiada tylko za to co było zlecone/naprawiane. Klient podpisując zlecenie przyjmuje to do wiadomości bez zastrzeżeń.

Warunki gwarancji

Serwis udziela gwarancji na usługę (czas gwarancji zawsze jest wpisany na fakturze/rachunku serwisowym lub w książce serwisowej) oraz na części zamienne zgodnie z warunkami określonymi przez producenta części zamiennych oraz producenta samochodu (naprawa zgodna z technologią) . Usterkę należy zgłosić w terminie do 14 dni od jej ujawnienia. Gwarancja nie obejmuje : - normalnego zużycia eksploatacyjnego części zamiennej - części uszkodzonych w wyniku nie właściwej eksploatacji samochodu, samowolnych przeróbek, pożaru lub wypadku - działania osób trzecich innych niż pracowników serwisu Centrum Napraw Powypadkowych Dobrucki - uszkodzenia części zamiennych modyfikowanych, naprawianych, demontowanych lub w inny sposób naruszonych przez klienta - uszkodzenia części zamiennych spowodowane złym stanem technicznym samochodu - uszczelki, uszczelnienia, masy uszczelniające oraz uszczelniacze - pompy paliwa oraz sondy lambda w samochodach zasilanych gazem - serwis na czas naprawy nie wydaje samochodu zastępczego ani nie pokrywa jego kosztów wynajęcia - przeglądów, prac diagnostycznych i kontrolnych

Klient podpisując zlecenie , fakturę , rachunek potwierdza zapoznanie się z regulaminem wykonywania napraw w serwisie CENTRUM NAPRAW POWYPADKOWYCH DOBRUCKI oraz z warunkami udzielania gwarancji na wykonywane usługi, oraz że nie wnosi zastrzeżeń i akceptuje je bez zmian w pełnym zakresie.

WARSZTAT

Centrum Napraw Powypadkowych Dobrucki
opinie: 95 ******

Horyda 15
81-185 Gdynia

W tym warsztacie
umówiliśmy juź 26 wizyt.

Jak to działa?

Wystarczy wypełnić nasz krótki formularz podając swoje dane i numer telefonu. Pamiętaj o podaniu poprawnego numeru - na ten numer wyślemy kod SMS, który należy podać na stronie potwierdzając wizytę w warsztacie.

Teraz trzeba już tylko oczekiwać na telefon z warsztatu lub od nas - w rozmowie otrzymasz więcej szczegółów na temat ustalonej naprawy.

Gotowe!

ZAMKNIJ

  • Wyszukaj warsztat

  • Wybierz datę i przybliżoną godzinę rozpoczęcia naprawy

  • Wypełnij swoje dane w formularzu

  • Potwierdź swój numer kodem SMS

  • Oczekuj na telefon w celu potwierdzenia terminu.